24 juni 2021 18:52

Liquidatie

Wat is liquidatie?

Liquidatie op het gebied van financiën en economie is het proces waarbij een bedrijf wordt beëindigd en de activa worden verdeeld onder eisers. Het is een gebeurtenis die zich meestal voordoet wanneer een bedrijf insolvent is, wat betekent dat het zijn verplichtingen niet kan betalen wanneer deze verschuldigd zijn. Aan het einde van de bedrijfsactiviteiten worden de resterende activa gebruikt om schuldeisers en aandeelhouders te betalen, op basis van de prioriteit van hun vorderingen. General partners zijn onderhevig aan liquidatie.

De term liquidatie kan ook worden gebruikt om te verwijzen naar de verkoop van slecht presterende goederen tegen een prijs die lager is dan de kosten voor het bedrijf, of tegen een prijs die lager is dan de wensen van het bedrijf.

Belangrijkste leerpunten

  • De term liquidatie in financiën en economie is het proces van het beëindigen van een bedrijf en het verdelen van zijn activa aan eisers.
  • Een failliet bedrijf bestaat niet meer als het liquidatieproces is voltooid.
  • Liquidatie kan ook verwijzen naar het proces van verkoop van voorraden, meestal tegen hoge kortingen.

Hoe liquidatie werkt

Hoofdstuk 7 van de US Bankruptcy Code regelt liquidatieprocedures. Oplosmiddelbedrijven kunnen ook een aanvraag indienen voor hoofdstuk 7, maar dit is ongebruikelijk. Niet bij alle faillissementen is sprake van liquidatie; Hoofdstuk 11 betreft bijvoorbeeld het herstel van het failliete bedrijf en het herstructureren van de schulden. In hoofdstuk 11 faillissement zal het bedrijf blijven bestaan ​​nadat een verouderde voorraad is geliquideerd, nadat slecht presterende filialen zijn gesloten en nadat relevante schulden zijn geherstructureerd.

In tegenstelling tot wanneer individuen een faillissement van hoofdstuk 7 aanvragen, bestaan ​​de bedrijfsschulden nog steeds na het faillissement van hoofdstuk 11. De schuld blijft bestaan ​​totdat de verjaringstermijn is verstreken, en aangezien er niet langer een schuldenaar is om te betalen wat verschuldigd is, moet de schuld door de schuldeiser worden afgeschreven.

Verdeling van activa tijdens liquidatie

Activa worden verdeeld op basis van de prioriteit van de vorderingen van verschillende partijen, waarbij een door het Amerikaanse ministerie van Justitie aangestelde trustee toezicht houdt op het proces. De meest senior vorderingen behoren toe aan gedekte schuldeisers  die onderpand hebben op leningen aan het bedrijf. Deze geldschieters nemen het onderpand in beslag en verkopen het – vaak met een aanzienlijke korting, vanwege de korte tijdsbestekken die ermee gemoeid zijn. Als dat de schuld niet dekt, recupereren ze het saldo van de eventuele resterende liquide middelen van het bedrijf.

De volgende in de rij zijn concurrente schuldeisers. Dit zijn onder meer obligatiehouders, de overheid (als ze belasting verschuldigd is) en werknemers (als ze onbetaald loon of andere verplichtingen hebben).

Ten slotte ontvangen aandeelhouders alle resterende activa, voor het onwaarschijnlijke geval dat die er zijn.  In dergelijke gevallen hebben beleggers in preferente aandelen voorrang op houders van gewone aandelen.  Liquidatie kan ook verwijzen naar het proces van verkoop van voorraden, meestal tegen hoge kortingen. Het is niet nodig om faillissement aan te vragen om de inventaris te liquideren.

Speciale overwegingen

Liquidatie kan ook verwijzen naar het verlaten van een effectenpositie. In de eenvoudigste bewoordingen betekent dit het verkopen van de positie voor contanten; een andere benadering is om een ​​gelijke maar tegenovergestelde positie in hetzelfde effect in te nemen – bijvoorbeeld door hetzelfde aantal aandelen short te gaan als een longpositie in een aandeel. Een makelaar kan de posities van een handelaar met geweld liquideren als de portefeuille van de handelaar onder de margevereiste is gedaald, of als hij blijk heeft gegeven van een roekeloze benadering van het nemen van risico’s.

 

Adblock
detector