24 juni 2021 18:54

Risico op geschillen

Wat is procesrisico?

Risico op geschillen is de mogelijkheid dat juridische stappen worden ondernomen vanwege de acties, het nalaten, producten, diensten of andere gebeurtenissen van een persoon of bedrijf. Bedrijven maken doorgaans gebruik van een of andere vorm van risicoanalyse en -beheer voor geschillen om de belangrijkste gebieden te identificeren waar het risico van geschillen hoog is, en nemen daarbij passende maatregelen om die risico’s te beperken of te elimineren. Ze variëren enorm van rechtsgebied tot rechtsgebied.

Belangrijkste leerpunten

  • Procesrisico is het risico dat een persoon of bedrijf te maken krijgt met juridische stappen.
  • Deze juridische actie kan het resultaat zijn van de producten, diensten, acties of een andere gebeurtenis van het individu of het bedrijf.
  • Grote bedrijven zijn bijzonder vatbaar voor juridische stappen gezien de grote potentiële beloning voor eisers.
  • Het beoordelen van procesrisico’s omvat het kijken naar mogelijke resoluties (bijvoorbeeld schikkingen) en de kosten van juridische verdediging.
  • Juridische stappen kunnen komen van de klanten, verkopers, andere bedrijven of zelfs aandeelhouders van een bedrijf.

Inzicht in procesrisico’s

Risico op geschillen kan worden beschouwd als de kans dat een persoon of onderneming voor de rechter wordt gedaagd. In een litigieuze samenleving lopen alle leden een zeker risico op een rechtszaak. Grote bedrijven met diepe zakken kunnen bijzonder vatbaar zijn voor procesrisico’s, aangezien de beloningen voor eventuele eisers aanzienlijk kunnen zijn. Bedrijven hebben doorgaans maatregelen getroffen om risico’s te identificeren en te verminderen, zoals het waarborgen van productveiligheid en het naleven van alle relevante wet- en regelgeving.

Speciale overwegingen

Factoren waarmee organisaties rekening moeten houden bij het beoordelen van hun procesrisico’s zijn onder meer de kosten van het opzetten van een juridische verdediging in de rechtbank en of andere vormen van oplossing, zoals een schikking, al dan niet haalbaar zijn. De kosten van het verliezen van de zaak voor de rechtbank moeten mogelijk worden afgewogen tegen het opwaartse potentieel om de zaak te winnen. Startups worden bijvoorbeeld vaak geconfronteerd met rechtszaken van entiteiten die beweren patenten te bezitten waarvan zij beweren dat ze zijn geschonden door de introductie van het product of de dienst die ze aanbieden.

Met de beperkte middelen waarover veel startups beschikken, kan een dergelijke rechtszaak te duur zijn voor het bedrijf, waardoor ze gedwongen worden een schikking te zoeken of mogelijk hun activiteiten stop te zetten.

Soorten geschillenrisico

Bedrijven kunnen te maken krijgen met rechtszaken van klanten die beweren dat ze ongenoegen hebben met diensten en producten, onderbrekingen en verlies van service, of letsel en schade die verband houden met de activiteiten, het personeel, de producten en de services van het bedrijf. Een bedrijf kan ook worden geconfronteerd met rechtszaken over zijn contracten met andere bedrijven en individuen of over intellectueel eigendom en patenten waarvan het bedrijf gebruik maakt in zijn producten.

De financiële prestaties en de daarmee verband houdende boekhouding bij een bedrijf kunnen terugkerende risico’s zijn voor mogelijke geschillen. Als aandeelhouders bijvoorbeeld ontevreden worden over de inkomsten van een bedrijf in een bepaald kwartaal of over een langere periode, en zij denken dat het management schuldig is aan hun handelen of nalaten. Mocht een bedrijf zijn inkomsten moeten herformuleren vanwege een fout of een opzettelijke verkeerde voorstelling van zaken van materiële elementen die van invloed waren op het bedrijf, dan kunnen aandeelhouders het bedrijf aanklagen wegens het ontbreken van openbaarmaking.

Gezien de verschillende potentiële bronnen voor het risico van geschillen, moeten beursgenoteerde bedrijven voorzieningen in hun begrotingen opnemen om hun juridische kosten te dekken, volgens algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (GAAP) en volgens internationale boekhoudnormen.