24 juni 2021 20:53

Ombudsman

Wat is een ombudsman?

Een ombudsman is een ambtenaar, meestal aangesteld door de overheid, die klachten (meestal ingediend door particulieren) tegen bedrijven, financiële instellingen, universiteiten, overheidsdiensten of andere openbare entiteiten onderzoekt, en probeert de conflicten of zorgen op te lossen, hetzij door bemiddeling of door aanbevelingen te doen.

Ombudsmannen kunnen in sommige landen onder verschillende namen worden gebeld, waaronder titels als een openbare advocaat of nationale verdediger.

Belangrijkste leerpunten

  • Een ombudsman onderzoekt klachten tegen bedrijven en andere organisaties, waaronder de overheid.
  • Afhankelijk van de jurisdictie kan de beslissing van een ombudsman al dan niet juridisch bindend zijn.
  • Maar zelfs als de beslissing niet bindend is, weegt de beslissing doorgaans aanzienlijk.
  • In de VS fungeren leden van het Congres als ombudsman.
  • De doorlooptijd van een klacht kan tussen de 90 dagen en negen maanden liggen, afhankelijk van de soort en complexiteit van de klacht.

Hoe een ombudsman werkt

Een ombudsman heeft doorgaans een breed mandaat dat hem in staat stelt om overkoepelende problemen in de publieke en soms de private sector aan te pakken. Dat gezegd hebbende, strekt het mandaat van een ombudsman zich soms alleen uit over een specifieke sector van de samenleving – een kinderombudsman kan bijvoorbeeld worden belast met het beschermen van de rechten van de jongeren van een land, terwijl in België de verschillende taalkundige en regionale gemeenschappen hun eigen rechten hebben. eigen ombudsmannen.

In de Verenigde Staten treden leden van het Amerikaanse Congres op als ombudsmannen op nationaal niveau, die de belangen van hun kiezers behartigen en het personeel in stand houden dat is belast met het verdedigen van kiezers die worden geconfronteerd met administratieve problemen, met name die welke worden veroorzaakt door wanbeheer.Een ombudsman is gratis voor consumenten en wordt doorgaans betaald via heffingen en vergoedingen voor zaken.

Er zijn ombudsmannen in een grote verscheidenheid aan landen en organisaties binnen die landen. Ze kunnen op nationaal of lokaal niveau worden aangesteld en zijn ook vaak te vinden binnen grote organisaties. Ombudsmannen kunnen zich uitsluitend richten op en behandelen van klachten over een bepaalde organisatie of openbaar ambt, of ze kunnen een groter bereik hebben.

Afhankelijk van de jurisdictie kan de beslissing van een ombudsman al dan niet juridisch bindend zijn. Maar zelfs als de beslissing niet bindend is, weegt de beslissing doorgaans aanzienlijk.

Soorten ombudsmannen

Hoewel de algemene taak van de ombudsman dezelfde is, kunnen de soorten klachten die ze behandelen en de afwikkelingsdiensten die ze verlenen, verschillen naargelang hun benoeming. Ombudsmannen zijn te vinden in organisaties, regeringen, scholen en andere instellingen.

Ombudsman voor de industrie

Een ombudsman voor de branche, zoals een ombudsman voor telecommunicatie of verzekeringen, kan klachten van consumenten behandelen over oneerlijke behandeling die de consument heeft gekregen van een bedrijf dat binnen die branche actief is. Vaak – en vooral op regeringsniveau – zal een ombudsman proberen systemische problemen te identificeren die kunnen leiden tot wijdverbreide schendingen van rechten of een slechte kwaliteit van de dienstverlening aan het publiek door de regering of instelling in kwestie.

Organisatorische Ombudsman

Een grote openbare entiteit of andere organisatie kan een eigen ombudsman hebben – een voorbeeld hiervan is het California Department of Health Care Services. Afhankelijk van de benoeming kan een ombudsman specifieke klachten onderzoeken over de dienstverlening of andere interactie die een consument heeft gehad met de betreffende entiteit.

Een ombudsman binnen een organisatie kan ook een primaire functie hebben bij het behandelen van interne kwesties, zoals klachten van medewerkers of, indien het een onderwijsinstelling betreft, klachten van studenten.

Klassieke Ombudsman

De taken van ombudsmannen kunnen op nationaal niveau uitgebreider zijn. Sommige landen hebben bijvoorbeeld ombudsmannen om zaken als corruptie of machtsmisbruik door overheidsfunctionarissen aan te pakken. Bovendien hebben sommige landen ombudsmannen die als belangrijkste taak hebben de mensenrechten in die landen te beschermen.

Hoewel een ombudsman gewoonlijk in het openbaar wordt benoemd, zullen ze doorgaans een grote mate van onafhankelijkheid en autonomie hebben bij het vervullen van hun functie. Dit is bedoeld om de ambtenaar in staat te stellen eerlijk en onpartijdig te handelen naar alle partijen die bij een klacht zijn betrokken.

Advocaat Ombudsman

Een advocaat-ombudsman, zoals de naam doet vermoeden, pleit voor mensen die klachten hebben ingediend of voor degenen bij wie de klachten betrekking hebben. Ze zijn te vinden in de private of publieke sector, maar worden doorgaans opkomen voor bewoners van langdurige zorg, ouderen, mensen die achtergesteld zijn en degenen die niet in staat zijn om voor zichzelf op te komen.

Media-ombudsman

Velen zijn bekend met de media of de nieuwsombudsman die klachten ontvangt over nieuwsberichten. De media-ombudsman bevordert nauwkeurige en transparante nieuwsverslaggeving in een omgeving die vertrouwen bij het grote publiek bevordert. Het hebben van een media-ombudsman kan mediakanalen helpen om langdurige en kostbare rechtszaken met valse rapportage en claims van laster te vermijden.

Media-ombudsmannen werken samen met journalisten, redacteuren en andere mediaprofessionals om klachten te onderzoeken en erop te reageren. Om transparantie in operaties te bevorderen, publiceren ze hun reactie vaak voor een breder publiek.

Voordelen en nadelen van een ombudsman

Ombudsmannen bieden mensen een kanaal om klachten in te dienen tegen instellingen (bijv. Regeringen, bedrijven, organisaties, nieuwsuitzendingen en scholen) zonder invloed van de klager. Ze voeren eerlijke en onbevooroordeelde onderzoeken uit zonder kosten voor de klager en bieden resoluties of bemiddelingsdiensten.

Waar corruptie aanwezig is, kunnen ombudsmannen onwettig gedrag onderzoeken, aan het licht brengen en helpen corrigeren. Ombudsmannen helpen voorkomen dat regeringen hun macht misbruiken, zoals het opleggen van oneerlijke wetten en het zonder beperkingen uitoefenen van controle over hun burgers. Ze helpen ook het vertrouwen in het systeem te herstellen en het vermogen om problemen eerlijk aan te pakken.

Naast het onderzoeken en nemen van resoluties, dienen ombudsmannen als een bron van informatie over beleid en procedures. Ze dienen als een onbevooroordeelde partij en zijn in staat om de communicatie tussen partijen te bevorderen en problemen op te helderen die vooruitgang belemmeren.

Aan de andere kant biedt een ombudsman geen voordeel wanneer hun werk mat of geen resultaten oplevert. Een gebrek aan toewijding en service tast het vertrouwen van de klager en het publiek dat ze moeten dienen, aan.

Als de claim ingewikkeld is, is het onwaarschijnlijk dat u een snelle oplossing ontvangt. Onderzoeken kosten tijd en vereisen mogelijk extra middelen. Ondanks de aanbeveling of resolutie heeft de instelling het laatste woord over hoe het probleem kan worden opgelost.

In tegenstelling tot advocaten zijn ombudsmannen onpartijdig – behalve in gevallen waarin ze opkomen voor de rechten van anderen. Sommigen zijn bekend met of hebben een juridische opleiding gevolgd;ze kunnen echter geen juridisch advies geven. Als de klager de resolutie afkeurt, kan hij andere maatregelen nemen, zoals het dagvaarden van de instelling. Een ombudsman kan een zaak echter niet onderzoeken nadat deze aan een rechtbank is voorgelegd.Als later voor dezelfde klacht juridische stappen worden ondernomen, kan het door de ombudsman voorgestelde rechtsmiddel de rechterlijke beslissingen beïnvloeden.

Ombudsman Veelgestelde vragen

Wat doet een ombudsman?

Een ombudsman is iemand die is aangesteld om klachten tegen een instelling te onderzoeken en op die klachten een oplossing te zoeken. Sommige hebben de volledige bevoegdheid om problemen te onderzoeken en op te lossen, en sommige hebben een beperkte capaciteit om alleen onderzoek te doen naar en voorgestelde resoluties te geven aan een bestuursautoriteit of de instelling waarop de klacht betrekking heeft.

Wat voor soort ombudsman heb ik nodig?

Als u de hulp van een ombudsman inschakelt, hangt het type dat u nodig heeft af van de aard van uw klacht en de instelling die u heeft gekwetst. Als de klager lid is van een organisatie, zoek dan een ombudsman die zich bezighoudt met het oplossen van problemen voor die organisatie en eveneens voor andere entiteiten.

Indien in het VK, Ierland;of British Crown Dependencies of Overseas Territories, de Ombudsman Association is een goed startpunt voor het vinden van een ombudsman voor uw specifieke situatie. In de VS biedt de United States Ombudsman Association een lijst met websites voor openbare ombudsmannen in de Verenigde Staten en delen van Canada.

Hoe lang duurt het onderzoek van een Ombudsman?

Onderzoeken door ombudsmannen lopen uiteen. De lengte wordt bepaald door het type en de complexiteit van de klacht, de beschikbare middelen om de klacht op te lossen en andere factoren. Als het eenvoudig is, kan het ongeveer 90 dagen duren.

Als bij de klacht meerdere partijen of ingewikkelde processen betrokken zijn, kan de klacht oplopen tot negen maanden.  De ombudsman moet deze verwachtingen echter kenbaar maken en tijdens het onderzoek contact met u houden om u op de hoogte te houden van de status of om aanvullende informatie te vragen die uw claim ondersteunt.