25 juni 2021 2:45

Global Compact van de Verenigde Naties

Wat is het Global Compact van de Verenigde Naties?

Het Global Compact van de Verenigde Naties is een strategisch initiatief dat internationale bedrijven ondersteunt die zich inzetten voor verantwoorde bedrijfspraktijken op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie. Dit door de VN geleide initiatief promoot activiteiten die bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen om een ​​betere wereld te creëren.

Belangrijkste leerpunten

 • Het Global Compact van de Verenigde Naties is een initiatief waarmee wereldwijde bedrijven zich kunnen verbinden tot verantwoord ondernemen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie.
 • Het UN Global Compact heeft 10 werkingsprincipes die deze waarden schetsen.
 • Een bedrijf dat deel uitmaakt van het UN Global Compact zou zich bijvoorbeeld kunnen committeren om gratis Wi-Fi-toegang te bieden in afgelegen gebieden van de wereld.

Inzicht in het Global Compact van de Verenigde Naties

Het UN Global Compact is gebaseerd op 10 principes die het waardensysteem en de benadering van zakendoen van een bedrijf zouden moeten definiëren. Deze principes werden gezamenlijk onderbouwd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over fundamentele beginselen en rechten op het werk, de Verklaring van Rio inzake milieu en ontwikkeling en het VN-Verdrag tegen corruptie. Van de aangesloten bedrijven wordt verwacht dat zij zich bezighouden met specifieke bedrijfspraktijken die de mens en de planeet ten goede komen en tegelijkertijd winstgevendheid nastreven met integriteit.

De 10 principes voor bedrijven van het Global Compact van de Verenigde Naties

De 10 principes voor bedrijven, zoals vermeld op de website van de UN Global Compact, zijn de volgende:

 • Principe 1:  Ondersteun en respecteer de bescherming van internationaal afgekondigde mensenrechten.
 • Principe 2:  Zorg ervoor dat bedrijfspraktijken niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen.
 • Principe 3:  De vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen handhaven.
 • Principe 4:  Elimineer alle vormen van gedwongen en verplichte arbeid.
 • Principe 5:  Kinderarbeid afschaffen.
 • Principe 6:  Maak een einde aan discriminatie in werk en beroep.
 • Principe 7: Pas een voorzorgsbenadering toe voor milieu-uitdagingen.
 • Principe 8:  Voer milieuverantwoorde activiteiten uit.
 • Principe 9 : de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aanmoedigen.
 • Principe 10:  Bestrijd corruptie in al zijn vormen, inclusief afpersing en omkoping.

Van bedrijven die zich bij het compact aansluiten, wordt verwacht dat ze deze principes integreren in hun bedrijfsstrategieën, cultuur en dagelijkse activiteiten. Van bedrijven wordt ook verwacht dat ze de principes in het openbaar verdedigen en met belanghebbenden communiceren over de voortgang bij het voldoen aan de principes. Elk bedrijf dat zich ertoe verbindt de principes na te leven, kan lid worden van het pact, dat niet wettelijk bindend is en puur vrijwillig is. 

Verantwoordelijkheden van het lid van het UN Global Compact 

Bedrijven die lid zijn van de UN Global Compact worden geacht op een ecologisch verantwoorde manier te handelen met betrekking tot klimaatverandering, water en sanitaire voorzieningen, energie, biodiversiteit en voedsel en landbouw. Van hen wordt ook verwacht dat ze het verband erkennen tussen milieukwesties en sociale en ontwikkelingsprioriteiten. 

Bedrijven die lid zijn, moeten ook gericht zijn op sociale duurzaamheid, in het bijzonder mensenrechten zoals die van toepassing zijn op arbeid, empowerment van vrouwen en gendergelijkheid, kinderen, inheemse volkeren, mensen met een handicap en mensen die in armoede leven. Het pact is van mening dat het beschermen van mensenrechten in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de overheid is, maar bedrijven moeten bijdragen of op zijn minst schade vermijden.

Manieren waarop bedrijven kunnen bijdragen aan mensenrechten zijn onder meer het creëren van banen, het ontwikkelen van goederen en diensten die mensen helpen in hun basisbehoeften te voorzien, het bevorderen van overheidsbeleid dat sociale duurzaamheid ondersteunt, het samenwerken met andere bedrijven om een ​​grotere impact te hebben en het doen van strategische sociale investeringen.

Stimulansen voor bedrijven om het UN Global Compact te ondersteunen

Bedrijven kunnen ervoor kiezen om zich bij het compact aan te sluiten vanwege het belang van bedrijfscodes voor het ontwikkelen en onderhouden van positieve relaties met klanten, werknemers en andere belanghebbenden, en om regelgevende en juridische problemen te vermijden. Bedrijven kunnen de compacte voor het grotere goed te ondersteunen, maar ook omdat die actief zijn in omgevingen geassocieerd met armoede en ongelijkheid, waar de rechtsstaat is zwak schadelijk kunnen zijn reputatie van het bedrijf en de  bottom line.

Verder kunnen bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid een voordeel hebben bij het betreden van onaangeboorde markten, het aantrekken en behouden van zakenpartners, het ontwikkelen van innovatieve nieuwe producten en diensten terwijl ze opereren in een omgeving met een lager risico, en het stimuleren van medewerkerstevredenheid en productiviteit.

Een voorbeeld van duurzame activiteit van een aangesloten bedrijf is het ondersteunen van inclusief, rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en het bevorderen van levenslang leren voor iedereen. Een bedrijf kan samenwerken met overheden en andere bedrijven om open source technologie te creëren. Deze technologie kan onderwijs bieden aan moeilijk te bereiken gemeenschappen en goedkoop leermateriaal ontwikkelen voor scholen met onvoldoende middelen.