25 juni 2021 3:31

Opslag

Wat is warehousing?

Warehousing is een tussenstap in een onderpand schuldverplichting (CDO) -transactie waarbij leningen of obligaties worden gekocht die als onderpand zullen dienen bij een beoogde CDO-transactie. De opslag duurt doorgaans drie maanden, en eindigt bij het sluiten van de transactie wanneer zij uiteindelijk worden gesecuritiseerd en verkocht als onderdeel van de CDO.

Belangrijkste leerpunten

  • Warehousing is de accumulatie en bewaring van obligaties of leningen die via een CDO-transactie worden gesecuritiseerd.
  • Een schuldverplichting tegen onderpand (CDO) is een complex gestructureerd financieringsproduct dat wordt gedekt door een pool van leningen en andere rentedragende activa.
  • Deze tussenstap voordat de transactie wordt afgerond, duurt doorgaans drie maanden, gedurende welke tijd de onderschrijvende bank is onderworpen aan de risico’s die verbonden zijn aan het aanhouden van die activa.

Warehousing begrijpen

Een CDO is een gestructureerd financieel product dat kasstroomgenererende activa bundelt en deze activapool herverpakt in afzonderlijke tranches die aan investeerders kunnen worden verkocht. De gepoolde activa, bestaande uit hypotheken, obligaties en leningen, zijn schuldverplichtingen die als onderpand dienen – vandaar de naam schuldverplichting met onderpand. De tranches van een CDO variëren aanzienlijk met hun risicoprofiel. Senior tranches zijn relatief veiliger omdat ze bij wanbetaling voorrang hebben op het onderpand. De senior tranches krijgen een hogere rating van kredietbeoordelaars, maar leveren minder op, terwijl de junior tranches een lagere kredietwaardigheid krijgen en hogere opbrengsten bieden.

Een investeringsbank zorgt voor de opslag van de activa ter voorbereiding van het op de markt brengen van een CDO. De activa worden opgeslagen in een magazijnrekening totdat het streefbedrag is bereikt, waarna de activa worden overgedragen aan het bedrijf of de trust die is opgericht voor de CDO. Het proces van warehousing stelt de bank bloot aan kapitaalrisico omdat de activa in de boeken blijven staan. De bank kan dit risico al dan niet afdekken.

CDO’s zijn wild geworden!

In 2006 en 2007 waren Goldman Sachs, Merrill Lynch, Citigroup, UBS en anderen actief bezig met het opslaan van subprime-leningen voor CDO-deals waar de markt een onverzadigbare honger naar leek te hebben – totdat dat niet het geval was. Toen er barsten in de dam begonnen te ontstaan, nam de vraag naar CDO’s af en toen de dam barstte, verloren CDO-houders gezamenlijk honderden miljarden dollars.

In een gedetailleerde kroniek van gebeurtenissen in een rapport van de Amerikaanse Senaat, ‘Wall Street and the Financial Crisis: Anatomy of a Financial Collapse’, werd gerapporteerd dat Goldman ‘activa verwierf voor meerdere CDO’s tegelijk, [en] de CDO Desk had over het algemeen een aanzienlijke netto longpositie in subprime-activa op zijn CDO-magazijnrekeningen. ” Begin 2007, zo vervolgt het rapport, “begonnen de leidinggevenden van Goldman hun bezorgdheid te uiten over de risico’s van subprime-hypotheekgerelateerde activa in de CDO-magazijnrekeningen.”

Hoe Goldman vervolgens omging met deze activa in zijn boeken en andere transacties in CDO’s is een onderwerp voor een andere discussie, maar het volstaat om te zeggen dat de bank uiteindelijk werd beschuldigd van fraude en werd gedwongen om recordboetes te betalen. Het kostte gelukkig een reddingsoperatie voor de belastingbetaler en betaalde miljoenen aan bonussen aan werknemers.