24 juni 2021 23:51

Sectie 988

Wat is sectie 988?

IRC Sectie 988 is een belastingregeling voor vermogensverliezen of winsten op beleggingen in een buitenlandse (niet-functionele) valuta. Een Sectie 988-transactie heeft betrekking op Sectie 988 (c) (1) van de Internal Revenue Code, die in werking is getreden na 31 december 1986.

Belangrijkste leerpunten

  • Sectie 988 van de Internal Revenue Code beschrijft de behandeling van bepaalde transacties in vreemde valuta /
  • Een artikel 988-transactie betreft een andere valuta dan de functionele valuta van de belastingplichtige of wordt bepaald op basis van de waarde van een of meer niet-functionele valuta.
  • Dit deel behandelt vermogenswinsten of -verliezen opgelopen door het aanhouden van vreemde valuta en door de omrekening van buitenlandse transacties voor boekhoudkundige doeleinden.

Hoe Sectie 988 werkt

Volgens de regels van de Internal Revenue Code (IRC) moeten winsten of verliezen worden opgenomen op het moment van verkoop of vervreemding van een in vreemde valuta luidend kapitaalgoed. Bovendien moeten de meeste winsten uit transacties in vreemde valuta worden behandeld als gewoon inkomen, of dit nu door een individu of een bedrijf wordt verdiend. Winsten en verliezen die niet noodzakelijkerwijs verband houden met wisselkoersschommelingen van deze transacties, worden doorgaans beschouwd buiten de winst of het verlies als gevolg van wisselkoersschommelingen tussen de Amerikaanse dollar en de vreemde valuta.

Sectie 988-transacties zijn niet-functionele valutatransacties die doorgaans aanleiding geven totwinst of verliesin functionele valuta.(Merk op dat de functionele valuta van een belastingbetaler de Amerikaanse dollar is, tenzij anders vermeld in de code en de voorschriften). De artikel 988-verordening bepaalt dat het vreemde valuta-element van een transactie afzonderlijk van de winst of het verlies op de onderliggende transactie moet worden berekend en in aanmerking moet worden genomen. De winst of het verlies dat aan de vreemde valuta wordt toegerekend, wordt behandeld als gewoon inkomen. Een schuldhouder kan bijvoorbeeld winst of verlies hebben op zijn onderliggende positie als de rentetarieven of de kredietwaardigheid van de emittent van het schuldinstrument verandert. Sectie 988-transacties omvatten de verwerving van buitenlandse obligaties (waarvan het belang en de hoofdsom in een binnenlandse ‘niet-functionele’ valuta zijn), opgebouwde kosten of ontvangsten in een vreemde valuta, opties, termijncontracten, termijncontracten of soortgelijke instrumenten die in een niet-functionele valuta luiden.. Als er winst of verlies is op de onderliggende transactie, en als er verlies of winst in vreemde valuta wordt gecompenseerd, moeten de twee worden gesaldeerd;alleen het extra valutarisico of -winst, indien van toepassing, dient afzonderlijk te worden gerapporteerd op grond van artikel 988 (a) (1) (A). 

Voorbeeld

Als een Amerikaanse bank bijvoorbeeld een obligatie uitgeeft die in euro luidt, wordt dit als een 988-transactie beschouwd. Winsten of verliezen in vreemde valuta op een 988-transactie worden behandeld als gewone inkomsten of verliezen, tenzij wordt gekozen om het als een vermogenswinst of -verlies te behandelen. Als een belegger bijvoorbeeld een keuze maakt voordat de transactie wordt aangegaan, kan hij de winst of het verlies op een specifieke investering classificeren als een vermogenswinst in plaats van als gewoon inkomen. Dit is meestal van toepassing op termijncontracttransacties, opties en futures.