25 juni 2021 4:31

Kapitaliseer opgebouwde rente

Wanneer een bedrijf opgebouwde rente activeert, telt het het totale bedrag aan verschuldigde rente op sinds de laatste betaling van de schuld en wordt het bedrag opgeteld bij de kosten van het langetermijnactiva of het saldo van de lening.

Lopende rente

Opgebouwde rente vertegenwoordigt het bedrag aan rente dat een bedrijf verschuldigd is over een lening of langetermijnactiva, gebaseerd op de effectieve jaarlijkse rente en hoeveel tijd er is verstreken sinds de laatste lening of schuldbetaling van het bedrijf. Het is mogelijk voor een bedrijf om de opgebouwde rente te berekenen door het aangegeven jaarlijkse rentetarief te delen door 365 en dit te vermenigvuldigen met het totale saldo van de lening en het aantal dagen sinds de laatste betaling van het bedrijf.

Geactiveerde rente

Geactiveerde rente is een boekhoudkundige praktijk die vereist is op basis van de transactiebasis. Geactiveerde rente is rente die wordt toegevoegd aan de totale kosten van langlopende activa of leningen. Hierdoor wordt de rente in de lopende periode niet als rentelast opgenomen. In plaats daarvan wordt geactiveerde rente behandeld als onderdeel van het vaste actief of het saldo van de lening en opgenomen in de afschrijving van het langlopende actief of de aflossing van de lening. Geactiveerde rente verschijnt op de balans in plaats van in de resultatenrekening.

Wanneer een bedrijf opgebouwde rente activeert, neemt het het totale bedrag aan rente dat het verschuldigd is over een langetermijnactief of een lening sinds de laatste betaling, en activeert het door de totale verschuldigde rente op te tellen bij de totale kosten van het langetermijnactief of geld balans.

Uitstel van studieleningen

Dit komt het meest voor bij studieleningen met uitstel. Terwijl een student nog op school zit, loopt er rente op over het saldo van de studielening en wordt het totale bedrag aan verschuldigde rente toegevoegd aan het principe van de lening, waardoor de verschuldigde maandelijkse rente effectief toeneemt.