25 juni 2021 4:35

Wat is precies een socialistische economie?

Een van de vrijemarkteconomie is dat het bedrijven een tastbare prikkel geeft om goederen en diensten aan te bieden die mensen willen. Dat wil zeggen dat bedrijven die met succes reageren op de behoeften van de consument, worden beloond met hogere winsten.

Niettemin hebben sommige economen en politieke filosofen beweerd dat het kapitalistische model inherent gebrekkig is. Zo’n systeem, zo zeggen ze, creëert noodzakelijkerwijs duidelijke winnaars en verliezers.

Omdat de productiemiddelen in particuliere handen zijn, vergaren degenen die ze bezitten niet alleen een onevenredig deel van de rijkdom, maar hebben ze ook de macht om de rechten van degenen die ze in dienst hebben te onderdrukken.

Belangrijkste leerpunten

 • Sommige economen en filosofen zijn van mening dat het kapitalisme gebrekkig is en tot klassenverdeling leidt.
 • In het kapitalisme is de productie in particuliere handen, en degenen die ze bezitten, verzamelen een onevenredig deel van de rijkdom en onderdrukken de rechten van degenen die ze in dienst hebben.
 • In tegenstelling tot het kapitalisme zijn socialisten van mening dat gedeeld eigendom van hulpbronnen en centrale planning een meer rechtvaardige verdeling van goederen en diensten bieden.
 • Karl Marx was de meest prominente stem van het socialisme en geloofde dat de arbeidersklasse in opstand zou komen tegen de rijken als ze geconfronteerd worden met onrecht.
 • Socialisme omvat het collectieve eigendom van de productiemiddelen, centrale planning van de economie en de nadruk op gelijkheid en economische zekerheid met als doel het klassenonderscheid te verminderen.
 • De meeste moderne naties geloven niet in het omverwerpen van de huidige kapitalistische orde, maar in het instellen van socialistische praktijken.

Socialistische theorie

Dit idee van klassenconflicten vormt de kern van het socialisme. Zijn meest prominente stem, Karl Marx, geloofde dat arbeiders met een laag inkomen, geconfronteerd met deze onrechtvaardigheden, onvermijdelijk in opstand zouden komen tegen de rijke bourgeoisie. In plaats daarvan stelde hij zich een samenleving voor waarin de overheid – of de arbeiders zelf – de industrie bezat en controleerde.

In tegenstelling tot het kapitalisme geloven socialisten dat gedeeld eigendom van hulpbronnen en centrale planning een meer rechtvaardige verdeling van goederen en diensten bieden. Kortom, ze zijn van mening dat werknemers die bijdragen aan de economische output een evenredige beloning moeten verwachten. Dit sentiment wordt gekristalliseerd in de socialistische slogan: “Van ieder naar vermogen, naar ieder naar behoefte.”

Hieronder staan ​​enkele van de belangrijkste principes van socialisme:

 • Openbaar of collectief eigendom van de productiemiddelen
 • Centrale planning van de economie
 • Nadruk op gelijkheid en economische zekerheid
 • Doel om klassenonderscheid te verminderen

Marx zelf dacht dat het omverwerpen van de bestaande kapitalistische orde een revolutie vergde onder leiding van de arbeidersklasse of het proletariaat. Veel socialistische leiders – waaronder invloedrijke ‘sociaal-democraten’ in Frankrijk, Duitsland en Scandinavië – pleiten echter voor hervorming in plaats van vervanging van het kapitalisme om meer economische gelijkheid te bereiken. 

Een andere bron van verwarring over de term ‘socialisme’ komt voort uit het feit dat het vaak door elkaar wordt gebruikt met ‘ communisme’. In feite hebben de twee woorden verschillende betekenissen.

Volgens Friedrich Engels, die naast Marx werkte, is het socialisme de eerste fase van de revolutie, waarin de regering een prominente rol speelt in het economische leven en de klasseverschillen beginnen te verkleinen.

Deze tussenfase maakt uiteindelijk plaats voor het communisme, een klassenloze samenleving waarin de arbeidersklasse niet langer afhankelijk is van de staat. In de praktijk is het communisme echter de naam die vaak wordt gegeven aan een revolutionaire vorm van socialisme, ook bekend als het marxisme-leninisme, die in de 20e eeuw wortel schoot in de Sovjet-Unie en China. 

1:47

Socialisme in de praktijk

In een kapitalistische economie bepaalt de markt de prijzen via de wetten van vraag en aanbod. Wanneer de vraag naar koffie bijvoorbeeld toeneemt, zal een bedrijf dat winst zoekt, de prijzen opdrijven om zo zijn winst te vergroten. Als tegelijkertijd de eetlust van de samenleving voor thee afneemt, zullen telers te maken krijgen met lagere prijzen en zal de totale productie afnemen.

Op de lange termijn zullen sommige leveranciers het bedrijf zelfs verlaten. Doordat consumenten en leveranciers voor deze goederen een nieuwe “marktverrekenprijs” bedingen, sluit de geproduceerde hoeveelheid min of meer aan bij de behoeften van het publiek. 

Onder een echt socialistisch systeem is het de rol van de overheid om de output en prijsniveaus te bepalen. De uitdaging is om deze beslissingen te synchroniseren met de behoeften van consumenten. Socialistische economen zoals Oskar Lange hebben betoogd dat centrale planners grote inefficiënties in de productie kunnen voorkomen door te reageren op voorraadniveaus. Dus wanneer winkels een overschot aan thee ervaren, duidt dit op de noodzaak om de prijzen te verlagen, en vice versa.

Een van de kritieken van het socialisme is dat, zelfs als overheidsfunctionarissen de prijzen kunnen aanpassen, het gebrek aan concurrentie tussen verschillende producenten de prikkel om dat te doen vermindert. Tegenstanders suggereren ook dat publieke controle over de productie noodzakelijkerwijs een onpraktische, inefficiënte bureaucratie creëert. Dezelfde centrale planningscommissie zou in theorie verantwoordelijk kunnen zijn voor de prijsstelling van duizenden producten, waardoor het buitengewoon moeilijk wordt om snel op marktaanwijzingen te reageren.

Bovendien kan de machtsconcentratie binnen de overheid een omgeving creëren waarin politieke motivaties zwaarder wegen dan de basisbehoeften van de mensen. Inderdaad, op hetzelfde moment dat de Sovjet-Unie enorme middelen aanwendde om haar militaire capaciteit op te bouwen, hadden haar inwoners vaak moeite om aan allerlei goederen te komen, waaronder voedsel, zeep en zelfs televisietoestellen. 

Eén idee, meerdere vormen

Het woord ‘socialisme’ wordt misschien het meest geassocieerd met landen als de voormalige Sovjet-Unie en China onder Mao Zedong, samen met het huidige Cuba en Noord-Korea. Deze economieën roepen het idee op van totalitaire leiders en publiek bezit van vrijwel alle productieve middelen.

Andere delen van de wereld gebruiken echter soms dezelfde term om zeer verschillende systemen te beschrijven. De belangrijkste Scandinavische economieën – Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland – worden bijvoorbeeld vaak ‘sociale democratieën’ of gewoon ‘socialistisch’ genoemd. Maar in plaats van dat de overheid de hele economie beheert, brengen dergelijke landen marktconcurrentie in evenwicht met robuuste sociale vangnetten. Dat betekent bijna universele gezondheidszorg en wetten die de rechten van werknemers rigoureus beschermen. Socialistische bewegingen in de Verenigde Staten hebben aan populariteit gewonnen, vooral dankzij het succes van senator Bernie Sanders, een voorstander van sociaaldemocratie.

Zelfs in beslist kapitalistische landen, zoals de Verenigde Staten, worden sommige diensten te belangrijk geacht om alleen op de markt over te laten. Bijgevolg biedt de overheid werkloosheidsuitkeringen, sociale zekerheid en ziektekostenverzekeringen voor senioren en mensen met een laag inkomen. Het is ook de belangrijkste aanbieder van basis- en secundair onderwijs.

Een ingewikkeld trackrecord

De meest fervente critici van het socialisme beweren dat het doel van het verhogen van de uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Ondertussen versnelde de groei van China pas nadat het eind jaren zeventig en tachtig begon met het doorvoeren van pro-markthervormingen.

Een onderzoek naar inkomensniveaus over de hele wereld door het Fraser Institute, een naar rechts neigende denktank, ondersteunt deze beoordeling. Landen met de hoogste economische vrijheid hebben historisch gezien hogere gemiddelden per hoofd van de bevolking. Zie de onderstaande kaart voor een illustratie van economische vrijheid over de hele wereld.

Als je kijkt naar het socialisme in Europese stijl – met democratisch gekozen leiders en particulier bezit van de meeste industrieën – zijn de resultaten heel anders. Ondanks hun relatief hoge belastingen staan ​​Noorwegen, Finland en Zwitserland volgens de Legatum Prosperity Index 2019 in de top vijf van meest welvarende landen.

Hoewel deze landen de afgelopen jaren in bepaalde opzichten verder naar rechts zijn opgeschoven, beweren sommigen dat Scandinavië het bewijs is dat een grote welvaartsstaat en economisch succes elkaar niet uitsluiten.

Het komt neer op

Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie betekende een grote tegenslag voor het marxistische socialisme. Meer gematigde versies van de ideologie blijven echter over de hele wereld een sterke invloed uitoefenen. Zelfs in de meeste westerse democratieën gaat het debat niet over de vraag of de overheid voor een sociaal vangnet moet zorgen, maar hoe groot het moet zijn.