24 juni 2021 15:35

Horizontale analyse

Wat is horizontale analyse?

Horizontale analyse wordt gebruikt bij de analyse van financiële overzichten om historische gegevens, zoals ratio’s of regelitems, over een aantal boekhoudperioden te vergelijken. Bij horizontale analyse kunnen absolute vergelijkingen of procentuele vergelijkingen worden gebruikt, waarbij de cijfers in elke volgende periode worden uitgedrukt als een percentage van het bedrag in het basislijnjaar, waarbij het basisbedrag wordt vermeld als 100%. Dit wordt ook wel basisjaaranalyse genoemd.

Belangrijkste leerpunten

  • Horizontale analyse wordt gebruikt bij de beoordeling van de financiële overzichten van een bedrijf over meerdere perioden.
  • Het wordt meestal weergegeven als procentuele groei ten opzichte van hetzelfde regelitem in het basisjaar.
  • Door horizontale analyse kunnen gebruikers van financiële overzichten gemakkelijk trends en groeipatronen herkennen.
  • Horizontale analyse toont de groei en financiële positie van een bedrijf ten opzichte van concurrenten.
  • Horizontale analyse kan worden gemanipuleerd om de huidige periode er beter uit te laten zien als ter vergelijking wordt gekozen voor specifieke historische perioden met slechte prestaties.

Hoe horizontale analyse werkt

Horizontale analyse stelt beleggers en analisten in staat om te zien wat de financiële prestaties van een bedrijf gedurende meerdere jaren heeft gestimuleerd en om trends en groeipatronen te ontdekken. Met dit type analyse kunnen analisten relatieve veranderingen in verschillende regelitems in de loop van de tijd beoordelen en deze in de toekomst projecteren. Een analyse van de winst-en-verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht in de loop van de tijd geeft een compleet beeld van de operationele resultaten en laat zien wat de prestaties van een bedrijf drijft en of het efficiënt en winstgevend werkt.

De analyse van kritische maatstaven van bedrijfsprestaties, zoals winstmarges, voorraadomzet en rendement op eigen vermogen, kan opkomende problemen en sterke punten detecteren. De winst per aandeel (EPS) is bijvoorbeeld mogelijk gestegen omdat de kosten van verkochte goederen (COGS) zijn gedaald of omdat de verkoop gestaag is gestegen. Dekkingsverhoudingen, zoals de cashflow-schuldratio en de rentedekkingsratio, kunnen onthullen hoe goed een bedrijf zijn schuld kan aflossen met voldoende liquiditeit en of dat vermogen toeneemt of afneemt. Horizontale analyse maakt het ook gemakkelijker om groeipercentages en winstgevendheid tussen meerdere bedrijven in dezelfde branche te vergelijken.

Algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (GAAP) zijn gebaseerd op de consistentie en vergelijkbaarheid van financiële overzichten. Het gebruik van consistente boekhoudprincipes zoals GAAP zorgt voor consistentie en de mogelijkheid om de financiële overzichten van een bedrijf in de loop van de tijd nauwkeurig te beoordelen. Vergelijkbaarheid is de mogelijkheid om de financiële gegevens van twee of meer verschillende bedrijven te beoordelen als benchmarkingoefening.

Horizontale analyse versus verticale analyse

Het belangrijkste verschil tussen verticale analyse en horizontale analyse is dat verticale analyse zich richt op de relaties tussen de cijfers in een enkele rapportageperiode, of een moment in de tijd. Verticale analyse is ook bekend als analyse van financiële overzichten van gewone omvang.

De verticale analyse van een winst-en-verliesrekening leidt er bijvoorbeeld toe dat elk bedrag in de winst-en-verliesrekening wordt herwerkt als een percentage van de netto-omzet. Als de netto-omzet van een bedrijf $ 2 miljoen bedroeg, wordt deze gepresenteerd als 100% ($ 2 miljoen gedeeld door $ 2 miljoen). Als de kosten van verkochte goederen $ 1 miljoen bedragen, wordt dit gepresenteerd als 50% ($ 1 miljoen gedeeld door een omzet van $ 2 miljoen).

Aan de andere kant kijkt horizontale analyse naar bedragen uit de jaarrekening over een horizon van vele jaren. Horizontale analyse wordt ook wel  trendanalyse genoemd. Stel dat het basisjaar voor analyse drie jaar eerder is. Alle bedragen op de balansen en de resultatenrekening voor analyse worden uitgedrukt als een percentage van de basisjaarbedragen. De bedragen van drie jaar eerder worden gepresenteerd als 100% of simpelweg 100. De bedragen van de meest recente jaren worden gedeeld door de basisjaarbedragen. Als het bedrag van een meest recent jaar bijvoorbeeld drie keer zo groot was als het basisjaar, wordt het meest recente jaar weergegeven als 300. Dit type analyse onthult trends in regelitems, zoals de kosten van verkochte goederen.

Kritiek op horizontale analyse

Afhankelijk van uit welke boekhoudperiode een analist begint en hoeveel boekhoudperioden er worden gekozen, kan de huidige periode ongebruikelijk goed of slecht lijken. De winsten van de huidige periode kunnen bijvoorbeeld uitstekend lijken in vergelijking met die van het vorige kwartaal, maar zijn eigenlijk vrij slecht in vergelijking met de resultaten van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar.Hoewel een wijziging in de grondslagen voor financiële verslaggeving of het zich voordoen van een eenmalige gebeurtenis van invloed kan zijn op horizontale analyse, moeten deze situaties ook in de voetnoten bij de financiële overzichten worden vermeld, in overeenstemming met het consistentiebeginsel.

Een veelvoorkomend probleem bij horizontale analyse is dat de aggregatie van informatie in de financiële overzichten in de loop van de tijd kan zijn veranderd, zodat inkomsten, uitgaven, activa of passiva kunnen verschuiven tussen verschillende rekeningen en daarom afwijkingen lijken te veroorzaken bij het vergelijken van rekeningsaldi van de ene periode naar de andere. Sterker nog, soms bedrijven veranderen de manier waarop ze breken hun bedrijf segmenten van de horizontale analyse van groei en winstgevendheid trends moeilijker op te sporen te maken. Een nauwkeurige analyse kan worden beïnvloed door eenmalige gebeurtenissen en boekhoudkundige kosten.

Voorbeeld van horizontale analyse

Horizontale analyse toont typisch de veranderingen ten opzichte van de basisperiode in dollar en percentage. Een verklaring bijvoorbeeld dat de inkomsten het afgelopen kwartaal met 10% zijn gestegen, is gebaseerd op horizontale analyse. De procentuele verandering wordt berekend door eerst de dollarverandering tussen het vergelijkingsjaar en het basisjaar te delen door de waarde van het regelitem in het basisjaar, en vervolgens het quotiënt te vermenigvuldigen met 100.

Stel bijvoorbeeld dat een investeerder wil investeren in bedrijf XYZ. De belegger wil misschien bepalen hoe het bedrijf het afgelopen jaar is gegroeid. Stel dat het in het basisjaar van bedrijf XYZ een nettowinst van $ 10 miljoen rapporteerde en een ingehouden winst van $ 50 miljoen. In het lopende jaar rapporteerde bedrijf XYZ een nettoresultaat van $ 20 miljoen en een ingehouden winst van $ 52 miljoen. Bijgevolg heeft het een stijging van $ 10 miljoen in zijn nettoresultaat en $ 2 miljoen aan ingehouden winsten op jaarbasis. Daarom groeide het nettoresultaat van bedrijf ABC met 100% (($ 20 miljoen – $ 10 miljoen) / $ 10 miljoen * 100) jaar op jaar, terwijl de ingehouden winsten slechts met 4% groeiden (($ 52 miljoen – $ 50 miljoen) / $ 50 miljoen * 100 ).

Veelgestelde vragen over horizontale analyse

Hoe wordt horizontale analyse uitgevoerd?

Om een ​​horizontale analyse uit te voeren:

  1. Kies een regelitem, rekeningsaldo of ratio die u wilt analyseren.
  2. Kies een basisjaar en vergelijk de dollar en procentuele verandering met de daaropvolgende jaren met het basisjaar.
  3. Bereken de procentuele verandering door eerst de dollarverandering tussen het vergelijkingsjaar en het basisjaar te delen door de waarde van het regelitem in het basisjaar en vervolgens het quotiënt met 100 te vermenigvuldigen.

Wat zijn de voordelen van horizontale analyse?

Horizontale analyse is waardevol omdat analisten de prestaties uit het verleden samen met de huidige financiële positie of groei van het bedrijf beoordelen. Trends komen naar voren en deze kunnen worden gebruikt om toekomstige prestaties te projecteren. Horizontale analyse kan ook worden gebruikt om een ​​bedrijf te benchmarken met concurrenten in dezelfde branche.

Hoe kan een belegger horizontale analyse gebruiken?

Beleggers kunnen horizontale analyse gebruiken om de trends in de financiële positie en prestaties van een bedrijf in de loop van de tijd te bepalen om te bepalen of ze in dat bedrijf willen investeren. Beleggers moeten echter horizontale analyse combineren met verticale analyse en andere technieken om een ​​getrouw beeld te krijgen van de financiële gezondheid en het verloop van een bedrijf.

Wat is het verschil tussen horizontale analyse en verticale analyse?

Het belangrijkste verschil tussen verticale analyse en horizontale analyse is dat verticale analyse zich richt op de relaties tussen de cijfers in een enkele rapportageperiode, of een moment in de tijd. Bij horizontale analyse wordt gekeken naar bepaalde regelitems, ratio’s of factoren over verschillende perioden om de omvang van de veranderingen en hun trends te bepalen.