24 juni 2021 17:29

Door inflatie beschermde beveiliging (IPS)

Wat is een door inflatie beschermde beveiliging (IPS)

Een tegen inflatie beschermd effect (IPS) is een soort vastrentende belegging die een reëel rendement garandeert. Dit betekent het jaarlijkse procentuele rendement dat op een investering wordt behaald, gecorrigeerd voor prijsveranderingen als gevolg van inflatie of andere externe effecten. Door rendementspercentages uit te drukken in reële waarden in plaats van in niet voor inflatie gecorrigeerde termen, vooral tijdens perioden van hoge inflatie, wordt een duidelijker beeld gegeven van de waarde van een investering.

Inzicht in door inflatie beschermde beveiliging (IPS)

Tegen inflatie beschermde obligaties beleggen voornamelijk in schuldeffecten waarvan de hoofdsom van de obligatie varieert afhankelijk van de inflatie. Het doel van inflatie-geïndexeerde investeringen is om de hoofdsom en inkomstenstroom van een investering te beschermen tegen de ondermijnende kracht van inflatie.

De Amerikaanse federale overheid is momenteel de belangrijkste uitgever van dit soort effecten, voornamelijk in de vorm van door schatkistpapier beschermde effecten (TIPS) en serie I-spaarobligaties.1 Bedrijven uit de particuliere sector bieden deze tegen inflatie beschermde producten echter ook aan. Een voorbeeld hiervan zijn inflatiebeschermde effecten van bedrijven (CIPS), ook wel inflatiegekoppelde obligaties genoemd. CIPS is de zakelijke neef van TIPS. Met de bedrijfsversie kan de kortingsbon al dan niet een plafond hebben; het kan van een vaste coupon naar een zwevende coupon gaan, het kan 100 procent zwevend zijn en elke variatie daarvan.

Alle door de overheid geïndexeerde effecten worden vergeleken met de consumentenprijsindex (CPI). De CPI meet de prijzen die consumenten betalen voor vaak gekochte artikelen in sectoren als transport, voedsel en medische zorg. Een aanhoudende stijging van de CPI geeft over het algemeen aan dat de inflatie stijgt en de koopkracht van een dollar daalt.3

Vaste uitbetalingen beschermen tegen inflatie

Als een spaarvehikel een vaste uitbetaling oplevert, zoals een pensioen of sociale zekerheid, kan inflatie de waarde van die uitbetaling dienovereenkomstig verlagen. Een ander voorbeeld zijn depositocertificaten (CD’s), die beleggers vaak gebruiken om veilig hun geld te beheren en de ups en downs van activa met een hoger risico, zoals aandelen en obligaties, te vermijden. Voor langetermijnbeleggers kunnen cd’s echter een ander soort risico inhouden dat net zo schadelijk kan zijn als marktrisico: het risico van inflatie. Als het rendement van een investering niet op zijn minst gelijke tred houdt met de inflatie, zal dit op lange termijn leiden tot koopkrachtverlies.

Ter illustratie: als een 5-jaars CD procent opleverde, maar de inflatie gedurende die periode met gemiddeld 2,5 procent groeide, zou het reële rendement van een belegger -0,5 procent zijn geweest. Met andere woorden, de belegger zou geld hebben verloren omdat de investering het inflatiepercentage niet bijhield.