24 juni 2021 17:28

Inflatoire kloof

Wat is een inflatoire kloof?

Een inflatoire kloof is een macro-economisch concept dat het verschil meet tussen het huidige niveau van het reële bruto binnenlands product (bbp) en het bbp dat zou bestaan ​​als een economie op volledige werkgelegenheid zou draaien.

Belangrijkste leerpunten

  • Een inflatoire kloof meet het verschil tussen het huidige niveau van het reële bbp en het bbp dat zou bestaan ​​als een economie op volledige werkgelegenheid zou draaien.
  • Om de kloof als inflatoir te beschouwen, moet het huidige reële bbp hoger zijn dan het potentiële bbp.
  • Beleidsmaatregelen die een inflatoire kloof kunnen verkleinen, zijn onder meer verlagingen van de overheidsuitgaven, belastingverhogingen, obligatie- en effectenemissies, renteverhogingen en verlagingen van overboekingsbetalingen.

Inzicht in een inflatoire kloof

Er is sprake van een inflatoire kloof wanneer de vraag naar goederen en diensten groter is dan de productie als gevolg van factoren zoals een hogere algemene werkgelegenheid, meer handelsactiviteiten of hogere overheidsuitgaven.

Tegen deze achtergrond kan het reële bbp het potentiële bbp overtreffen, wat resulteert in een inflatiekloof. De inflatoire kloof wordt zo genoemd omdat de relatieve stijging van het reële bbp ervoor zorgt dat een economie haar consumptie verhoogt, waardoor de prijzen op de lange termijn stijgen.Om de kloof als inflatoir te beschouwen, moet het huidige reële bbp hoger zijn dan het bbp van de economie bij volledige werkgelegenheid – ook wel bekend als het potentiële bbp.

De inflatoire kloof vertegenwoordigt het punt in de conjunctuurcyclus waarop de economie groeit. Door het grotere aantal beschikbare fondsen binnen de economie, zijn consumenten meer geneigd om goederen en diensten te kopen. Naarmate de vraag naar goederen en diensten toeneemt, maar de productie de verschuiving nog niet heeft gecompenseerd, stijgen de prijzen om het marktevenwicht te herstellen.

Wanneer het potentiële bbp hoger is dan het reële bbp, wordt de kloof in plaats daarvan een deflatoire kloof genoemd. Het andere type output gap is de recessie gap, die een economie beschrijft die onder haar volledige werkgelegenheidsbalans opereert.

Berekening van het reële bruto binnenlands product (bbp)

Volgens de macro-economische theorie bepaalt de goederenmarkt het niveau van het reële bbp, wat wordt weergegeven in de volgende relatie. Om het reële bbp te berekenen, berekent u eerst het nominale bbp :

Y = C + I + G + NX

Waar:

  • Y = nominaal bbp
  • C = consumptieve bestedingen
  • I = investering
  • G = overheidsuitgaven
  • NX = netto export

Dan is het reële bbp = Y / D, waarbij D de bbp-deflator is, die de inflatie in de loop van de tijd in werking stelt.

Een toename van de consumptieve bestedingen, investeringen, overheidsuitgaven of netto-uitvoer zorgt ervoor dat het reële bbp op korte termijn stijgt. Het reële bbp geeft een maatstaf voor de economische groei en compenseert tegelijkertijd de effecten van inflatie of deflatie. Dit levert een resultaat op dat het verschil verklaart tussen feitelijke economische groei en een simpele verschuiving in de prijzen van goederen of diensten binnen de economie.

Fiscaal en monetair beleid om de inflatoire kloof te beheersen

Een overheid kan ervoor kiezen fiscaal beleid te gebruiken om een ​​inflatoire kloof te helpen verkleinen, vaak door het aantal fondsen dat in de economie circuleert te verminderen. Dit kan worden bereikt door verlagingen van de overheidsuitgaven, belastingverhogingen, obligatie en effectenemissies en verlagingen van overdrachtsbetalingen.

Deze aanpassingen aan de fiscale voorwaarden binnen de economie kunnen dienen om het economisch evenwicht te herstellen. Naarmate de hoeveelheid geld in omloop afneemt, neemt ook de algemene vraag naar goederen en diensten af, waardoor de inflatie afneemt.

Centrale banken beschikken ook over instrumenten om de inflatoire activiteit te bestrijden. Wanneer de Federal Reserve (Fed) de rente verhoogt, wordt het lenen van geld duurder.

Een strak monetair beleid zou vervolgens de hoeveelheid geld die voor de meeste consumenten beschikbaar is , moeten verlagen, waardoor minder vraag en prijzen of de inflatie zich terugtrekt. Zodra het evenwicht is bereikt, kan de Fed of een andere centrale bank de rentetarieven dienovereenkomstig aanpassen.