24 juni 2021 19:47

Master Limited Partnership – MLP

Wat is een Master Limited Partnership (MLP)?

Master limited partnerships (MLP’s) zijn een zakelijke onderneming die bestaat in de vorm van een beursgenoteerde commanditaire vennootschap. Ze combineren de belastingvoordelen van een particulier partnerschap – winsten worden alleen belast wanneer investeerders uitkeringen ontvangen – met de liquiditeit van een beursgenoteerd bedrijf (PTP).

Een master commanditaire vennootschap handelt op nationale beurzen. MLP’s zijn gesitueerd om te profiteren van de cashflow, aangezien ze alle beschikbare contanten aan investeerders moeten verdelen. Ze kunnen ook helpen de kapitaalkosten in kapitaalintensieve bedrijven, zoals de energiesector, te verlagen.

De eerste MLP werd georganiseerd in 1981. In 1987 beperkte het Congres het gebruik ervan echter effectief tot de sectoren onroerend goed en natuurlijke hulpbronnen. Deze beperkingen werden ingevoerd uit bezorgdheid over te veel verloren inkomsten uit vennootschapsbelasting, aangezien MLP’s geen federale inkomstenbelasting betalen.

Inzicht in een Master Limited Partnership

De MLP is een unieke hybride juridische structuur die elementen van een partnerschap combineert met elementen van een bedrijf. Allereerst wordt het beschouwd als het geheel van zijn partners in plaats van als een afzonderlijke juridische entiteit, zoals het geval is bij een bedrijf. Ten tweede heeft het technisch gezien geen werknemers. De algemene partners zijn verantwoordelijk voor het leveren van alle noodzakelijke operationele diensten. Algemene partners hebben meestal een belang van 2% in de onderneming en hebben de mogelijkheid om hun eigendom te vergroten.

Net als een vennootschap geeft een MLP deelbewijzen uit in plaats van aandelen. Deze eenheden worden echter vaak verhandeld op nationale beurzen. De beschikbaarheid van beurzen biedt een aanzienlijke liquiditeit die traditionele partnerschappen niet bieden. Omdat deze openbaar verhandelde eenheden geen aandelen zijn, worden degenen die in MLP’s beleggen gewoonlijk aangeduid als houders van deelbewijzen in plaats van aandeelhouders. Degenen die een MLP kopen, worden ook wel limited partners genoemd. Deze aandeelhouders krijgen een deel van het inkomen, de inhoudingen, verliezen en kredieten van de MLP toegewezen.

MLP’s hebben twee soorten partners:

 1. Beperkte partners zijn investeerders die aandelen in het MLP kopen en het kapitaal verschaffen voor de activiteiten van de entiteit. Ze ontvangen periodieke uitkeringen van de MLP, meestal elk kwartaal. Beperkte partners worden ook wel stille partners genoemd.
 2. General partners zijn de eigenaren die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de dagelijkse activiteiten van de MLP. Ze ontvangen een vergoeding op basis van de bedrijfsprestaties van het partnerschap.

Belangrijkste leerpunten

 • Een master commanditaire vennootschap (MLP) is een vennootschap georganiseerd als een beursgenoteerde vennootschap.
 • MLP’s combineren de belastingvoordelen van een particulier partnerschap met de liquiditeit van een aandeel.
 • MLP’s hebben twee soorten partners: de algemene (managers) en de beperkte investeerders.
 • Beleggers ontvangen fiscaal beschermde uitkeringen van de MLP.
 • MLP’s worden beschouwd als langetermijninvesteringen met een laag risico, die een langzame maar gestage inkomstenstroom opleveren.
 • MLP’s zijn beperkt tot de sectoren natuurlijke hulpbronnen en onroerend goed.

Fiscale behandeling van Master Limited Partnerships

Een MLP wordt fiscaal behandeld als een commanditaire vennootschap. Een commanditaire vennootschap heeft een doorstroom- of doorstroombelastingstructuur. Deze belastingsmethode houdt in dat alle winsten en verliezen worden doorberekend aan de commanditaire vennoten. Met andere woorden, de MLP zelf is niet aansprakelijk voor vennootschapsbelasting over zijn inkomsten, zoals de meeste gevestigde bedrijven. In plaats daarvan zijn de eigenaars – of aandeelhouders die de aandeelhouders bezitten – alleen persoonlijk inkomstenbelasting verschuldigd over hun deel van de inkomsten van de MLP.

Deze belastingregeling biedt de MLP een aanzienlijk belastingvoordeel. Winsten zijn niet onderworpen aan dubbele belasting van vennootschapsbelasting en aandeelhoudersbelastingen. Standaardbedrijven betalen vennootschapsbelasting en vervolgens moeten aandeelhouders ook persoonlijke belasting betalen over het inkomen uit hun bezit. Verder gaan inhoudingen zoals afschrijving en uitputting ook door naar de commanditaire vennoten. Beperkte partners kunnen deze aftrekposten gebruiken om hun belastbaar inkomen te verlagen.

Om de pass-through-status te behouden, moet ten minste 90% van het inkomen van de MLP een in aanmerking komend inkomen zijn. In aanmerking komende inkomsten omvatten inkomsten die zijn gerealiseerd uit de exploratie, productie of transport van natuurlijke hulpbronnen of onroerend goed. Met andere woorden, om in aanmerking te komen als een commanditaire vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, moet een bedrijf alle inkomsten, behalve 10%, hebben uit grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen of onroerendgoedactiviteiten. Deze definitie van in aanmerking komend inkomen vermindert de sectoren waarin MLP’s kunnen opereren.

Kwartaaluitkeringen van de MLP zijn niet anders dan driemaandelijkse stockdividenden. Maar ze worden behandeld als een teruggave van kapitaal (ROC), in tegenstelling tot dividendinkomsten. De participatiehouder betaalt dus geen inkomstenbelasting over de aangiften. De meeste inkomsten worden uitgesteld tot het moment dat de aandeelhouder zijn deel verkoopt. Vervolgens ontvangen de inkomsten het lagere belastingtarief voor vermogenswinst in plaats van het hogere persoonlijk inkomen. Deze indeling biedt aanzienlijke extra belastingvoordelen.

Voordelen en nadelen van MLP’s

Zoals elke investering hebben MLP’s hun voor- en nadelen. MLP’s werken mogelijk niet voor alle beleggers. Ook moet een belegger de nadelen compenseren met eventuele voordelen van het aanhouden van eenheden van MLP’s voordat ze beleggen.

Voordelen van MLP’s

MLP’s staan ​​erom bekend dat ze langzame investeringsmogelijkheden bieden. Het trage rendement komt voort uit het feit dat MLP’s zich vaak in langzaam groeiende industrieën bevinden, zoals de aanleg van pijpleidingen. Deze langzame en gestage groei betekent dat MLP’s een laag risico hebben. Ze verdienen een stabiel inkomen, vaak op basis van langlopende servicecontracten. MLP’s bieden stabiele cashflows en consistente contante uitkeringen.

De uitkeringen in contanten van de commanditaire vennootschap onder firma groeien doorgaans iets sneller dan de inflatie. Voor commanditaire vennoten wordt 80% -90% van de uitkeringen vaak uitgesteld van belasting. Al met al kunnen MLP’s hierdoor aantrekkelijke inkomstenopbrengsten bieden – vaak aanzienlijk hoger dan het gemiddelde dividendrendement van aandelen. Met de status van doorstromende entiteit en door dubbele belasting te vermijden, leidt dit er ook toe dat er meer kapitaal beschikbaar is voor toekomstige projecten. De beschikbaarheid van kapitaal houdt het MLP-bedrijf concurrerend in zijn branche. 

Verder zijn voor de commanditaire vennoot de cumulatieve uitkeringen in contanten gewoonlijk hoger dan de belasting op de vermogenswinst die wordt geheven zodra alle eenheden zijn verkocht.

Er zijn voordelen voor het gebruik MLP’s voor estate planning, als goed. Wanneer houders van deelbewijzen de MLP-eenheden schenken of overdragen aan begunstigden, zullen beiden voorkomen dat zij tijdens de overdracht belasting betalen. De kostenbasis wordt aangepast op basis van de marktprijs gedurende de tijd van de overdracht. Indien de aandeelhouder overlijdt en de investering overgaat op erfgenamen, wordt hun reële marktwaarde bepaald op de waarde op de datum van overlijden. Ook worden eerdere uitkeringen niet belast.

Voordelen

 • Vast inkomen

 • Laag risico

 • Fiscaal voordelige behandeling

 • Vloeistof

Nadelen

 • Complexe belastingaangifte

 • Beperkte waardering

 • Beperkt tot twee bedrijfstakken

Nadelen van MLP’s

Misschien is het grootste gedoe om een ​​MLP-beperkte partner te zijn, dat u het beruchte Internal Revenue Service (IRS) Schedule K-1 formulier moet indienen. De K-1 is een gecompliceerde vorm en kan de hulp van een accountant vereisen, zelfs als u geen eenheden hebt verkocht. Ook zijn K-1-formulieren berucht omdat ze te laat aankomen, nadat veel belastingopstellers dachten dat ze hun belastingen hadden voltooid. Als bijkomend probleem werken sommige MLP’s ook in meerdere staten. Voor ontvangen inkomsten kan een belastingaangifte van de staat in verschillende staten nodig zijn, waardoor uw kosten toenemen.

Een ander fiscaal negatief punt is dat u een nettoverlies – meer verliezen dan winst – niet kunt gebruiken om andere inkomsten te compenseren. Nettoverliezen kunnen echter worden overgedragen naar het volgende jaar. Als u uiteindelijk al uw aandelen verkoopt, kan een nettoverlies worden gebruikt als aftrekpost voor andere inkomsten.

Een laatste negatief is een beperkt opwaarts potentieel – historisch gezien – maar dit is te verwachten van een investering die over meerdere jaren een geleidelijke maar betrouwbare inkomstenstroom zal opleveren.

Voorbeelden uit de praktijk van Master Limited Partnerships

De meeste MLP’s zijn momenteel actief in de energiesector. Een Energy Master Limited Partnership (EMLP) zal doorgaans middelen leveren en beheren voor andere bestaande energiebedrijven. Voorbeelden zijn onder meer bedrijven die transport via pijpleidingen, raffinaderijen en leverings- en logistieke ondersteuningsdiensten voor oliemaatschappijen leveren.

Veel olie- en gasbedrijven zullen MLP’s uitgeven in plaats van aandelen. Met deze structuur kunnen ze allebei kapitaal ophalen bij investeerders terwijl ze toch een belang in de bedrijfsvoering behouden. Sommige bedrijven hebben mogelijk een aanzienlijk belang in hun MLP’s. Er worden ook afzonderlijke aandelenuitgevende bedrijven opgericht, met als enige belang het bezitten van eenheden van de MLP van het bedrijf. Deze structuur maakt herverdeling van het passieve inkomen via het bedrijf mogelijk als een regulier dividend.

Een goed voorbeeld van deze structuur was Linn Energy Inc., dat zowel een MLP (LINE) als een bedrijf had dat een belang in de MLP (LNCO) had. Beleggers hadden de mogelijkheid om – voor belastingdoeleinden – te kiezen hoe ze de inkomsten van het bedrijf zouden willen ontvangen.

Het bedrijf werd in 2017 ontbonden na het faillissement in 2016. Het werd in 2018 gereorganiseerd als twee nieuwe bedrijven Riviera Resources en Roan Resources. Investeerders in LINE kregen een ruilbod om hun participaties om te zetten in aandelen van de nieuwe entiteiten.