24 juni 2021 22:40

Gids voor het verkopen van uw huis

Wat is onroerend goed?

Onroerend goed is het land, alles wat permanent aan het land is verbonden, en alle eigendomsrechten, inclusief het recht om het land te bezitten, verkopen, leasen en ervan te genieten. Onroerend goed kan worden geclassificeerd op basis van het algemene gebruik als residentieel, commercieel, agrarisch, industrieel of speciaal doel. Om te begrijpen of u het recht heeft om uw huis te verkopen, moet u weten welke rechten u wel of niet bezit op het onroerend goed.

Belangrijkste leerpunten

  • Onroerend goed is het land, alles wat er permanent aan verbonden is, en alle belangen, voordelen en rechten die inherent zijn aan het bezit van onroerend goed.
  • Onroerend goed wordt gedefinieerd als land op, boven en onder het aardoppervlak, inclusief alle dingen die er permanent aan vastzitten, natuurlijk of kunstmatig.
  • Praktisch gezien is de term onroerend goed synoniem met onroerend goed.
  • Persoonlijke eigendommen worden beschouwd als alle eigendommen die niet voldoen aan de definitie van onroerend goed, zoals kleding, auto’s en meubels.

Inzicht in onroerend goed

Om onroerend goed te begrijpen, is het handig om te beginnen met land en onroerend goed. Land wordt gedefinieerd als het aardoppervlak dat zich naar beneden uitstrekt naar het midden van de aarde en naar boven tot in het oneindige, inclusief alles wat permanent door de natuur is verbonden, zoals rotsblokken, bomen en water. Land omvat ook de mineralen onder het aardoppervlak en het luchtruim boven het land.

Onroerend goed daarentegen wordt gedefinieerd als het land op, boven en onder het aardoppervlak, inclusief alles wat er permanent aan vastzit, natuurlijk of kunstmatig. Dus hoewel land alleen die componenten bevat die permanent van nature zijn verbonden, omvat onroerend goed alle kunstmatige, permanente verbeteringen aan het land – zoals straten, nutsvoorzieningen, riolering, hekken en gebouwen.

Onroerend goed wordt daarentegen gedefinieerd als de belangen, voordelen en rechten die inherent zijn aan het bezit van onroerend goed. De bredere term onroerend goed omvat het fysieke land (het oppervlak en wat er onder en erboven ligt), alles wat er permanent aan verbonden is – natuurlijk of kunstmatig – plus alle eigendomsrechten, inclusief het recht om te bezitten, verkopen, leasen, en geniet van het land.

Landgoederen in onroerend goed

Het bedrag en het soort belang dat iemand heeft in onroerend goed, wordt een “landgoed in land” genoemd. Landgoederen worden opgesplitst in twee hoofdclassificaties: landgoederen op eigen grond en landgoederen zonder eigendom.

Eigen landgoederen

Bij eigendommen op eigen grond is eigendom betrokken. Ze hebben een onbepaalde duur en kunnen een leven lang of voor altijd meegaan. Voorbeelden van eigendommen in eigendom zijn onder meer:

  • Vergoeding eenvoudig. Een houder van een landgoed in fee simple heeft recht op alle rechten op het onroerend goed. Het is het hoogste type interesse in onroerend goed dat door de wet wordt erkend. Deze nalatenschap is van onbeperkte duur en wanneer de eigenaar overlijdt, gaat de nalatenschap over op de erfgenamen van de eigenaar.
  • Leven landgoed. Een levensbezit is in duur beperkt tot het leven van de eigenaar, of tot het leven of de levens van een of meer andere aangewezen persoon (personen). In tegenstelling tot een eenvoudige nalatenschap, wordt een landgoed niet beschouwd als een erfenis.

Landgoederen zonder eigendom

Bij landgoederen zonder eigendomsrecht gaat het om huurovereenkomsten. Ze zijn niet erfelijk en bestaan ​​’zonder inbeslagname’ – of zonder eigendom. Ook bekend als erfpacht, worden onroerende goederen gecreëerd door middel van schriftelijke en mondelinge huurovereenkomsten en huurovereenkomsten. Voorbeelden van landgoederen zonder eigendomsrecht zijn onder meer:

  • Huur voor jaren. Dit is een landgoed gecreëerd door een huurovereenkomst die een duidelijk begin en einde heeft. De huurovereenkomst eindigt automatisch op de opgegeven einddatum. Al jaren ook wel landgoed genoemd.
  • Huurperiode van periode tot periode. Deze nalatenschap bestaat wanneer de huur voor een bepaalde initiële tijd is, maar kan automatisch voor onbepaalde tijd worden verlengd, tenzij de eigenaar of huurder het opzegt met voorafgaande kennisgeving. Ook wel landgoed van jaar tot jaar genoemd.
  • Huur naar believen. Dit type huur kan op elk moment door zowel de eigenaar als de huurder worden beëindigd. Ook wel landgoed naar believen genoemd.
  • Huurovereenkomst op schadevergoeding. Dit is de laagste vorm van nalatenschap die de wet kent. Het bestaat indirect als gevolg van omstandigheden en is nooit opzettelijk gemaakt. Het gebeurt wanneer een persoon die een wettelijk recht had om het onroerend goed te gebruiken, op het terrein blijft zonder een wettelijk recht om dat te doen – en zonder toestemming van de eigenaar. Het enige verschil tussen een huurder in nood en een overtreder is dat de eerste het recht had om op een gegeven moment op het onroerend goed te zijn, maar buiten de voorwaarden van de huurovereenkomst of overeenkomst bleef. Ook wel landgoed bij overlijden genoemd.

Onroerend goed versus persoonlijk eigendom

De wet maakt een duidelijk onderscheid tussen onroerend goed en  persoonlijk bezit. Onroerende goederen zijn onroerend. Het omvat het land, alles wat er permanent aan vastzit, en de rechten die “met het land” “meegaan”. Persoonlijke eigendommen zijn daarentegen roerend. Het wordt gedefinieerd als alles dat geen onroerend goed is, zoals uw kleding, meubels, auto’s, boten en andere roerende zaken die niet aan onroerend goed zijn gekoppeld.

Onroerend goed versus onroerend goed

Onroerend goed is land op, boven en onder het aardoppervlak, inclusief alles wat er permanent aan vastzit, natuurlijk of kunstmatig. Onroerend goed is alles wat in onroerend goed is inbegrepen, plus de eigendomsrechten, inclusief het recht om het land te bezitten, verkopen, leasen en ervan te genieten.Elke staat heeft verschillende wetten met betrekking tot wat onroerend goed is en hoe de verkoop moet worden afgehandeld; voor het grootste deel is onroerend goed niet onderworpen aan de federale wetgeving, omdat onroerend goed noodzakelijkerwijs op één plaats blijft.