24 juni 2021 11:51

Standaard risico

Wat is een standaardrisico?

Het wanbetalingsrisico is het risico dat een geldverstrekker neemt in de kans dat een lener niet in staat zal zijn om de vereiste aflossingen op zijn schuldverplichting te doen. Kredietverstrekkers en investeerders lopen bij vrijwel alle vormen van kredietverlenging het risico van wanbetaling. Een hoger wanbetalingsrisico leidt tot een hoger vereist rendement en op zijn beurt tot een hogere rente. 

Belangrijkste leerpunten

  • Het standaardrisico is het risico dat een geldverstrekker neemt in de kans dat een lener niet in staat zal zijn om de vereiste schuldbetalingen te doen.
  • Een vrije kasstroom die bijna nul of negatief is, kan duiden op een hoger wanbetalingsrisico.
  • Het wanbetalingsrisico kan worden gemeten door gebruik te maken van FICO-scores voor consumentenkrediet en kredietbeoordelingen voor problemen met bedrijven en overheidsschulden.
  • Ratingbureaus splitsen de kredietratings voor bedrijven en schulden op in investment grade of non-investment grade.

Inzicht in wanbetalingsrisico

Telkens wanneer een geldverstrekker krediet verleent aan een lener, bestaat de kans dat het geleende bedrag niet wordt terugbetaald. De meting die naar deze kans kijkt, is het standaardrisico. Het wanbetalingsrisico is niet alleen van toepassing op individuen die geld lenen, maar ook op bedrijven die obligaties uitgeven en vanwege financiële beperkingen geen rentebetalingen over die obligaties kunnen doen. Telkens wanneer een kredietverstrekker krediet verstrekt, is het berekenen van het wanbetalingsrisico van een kredietnemer cruciaal als onderdeel van zijn risicobeheerstrategie. Telkens wanneer een investeerder een investering evalueert, is het bepalen van de financiële gezondheid van een bedrijf cruciaal bij het meten van investeringsrisico’s.

Het wanbetalingsrisico kan veranderen als gevolg van bredere economische veranderingen of veranderingen in de financiële situatie van een bedrijf. Een economische recessie kan van invloed zijn op de inkomsten en winsten van veel bedrijven, en hun vermogen beïnvloeden om rentebetalingen op schulden te doen en uiteindelijk de schuld zelf terug te betalen. Bedrijven kunnen te maken krijgen met factoren zoals toegenomen concurrentie en een lager prijszettingsvermogen, wat resulteert in een vergelijkbare financiële impact. Entiteiten moeten voldoende nettowinst en cashflow genereren om het risico van wanbetaling te beperken.

Het wanbetalingsrisico kan worden gemeten met behulp van standaardmeetinstrumenten, waaronder FICO scores voor consumentenkrediet en kredietratings voor problemen met bedrijven en overheidsschulden. Kredietbeoordelingen voor schuldkwesties worden verstrekt door nationaal erkende statistische ratingorganisaties (NRSRO’s), zoals Standard & Poor’s (S&P), Moody’s en Fitch Ratings.

Het wanbetalingsrisico bepalen

Kredietverstrekkers onderzoeken over het algemeen de financiële overzichten van een bedrijf en gebruiken verschillende Vrije kasstroom is het geld dat wordt gegenereerd nadat het bedrijf in zichzelf heeft geïnvesteerd en wordt berekend door kapitaaluitgaven af te trekken van de bedrijfskasstroom. De vrije kasstroom wordt gebruikt voor zaken als schulden en dividendbetalingen. Een vrije kasstroom die bijna nul of negatief is, geeft aan dat het bedrijf mogelijk moeite heeft om het geld te genereren dat nodig is om de beloofde betalingen na te komen. Dit kan duiden op een hoger risico op wanbetaling.

De  rentedekkingsratio  is een ratio die kan helpen bij het bepalen van het wanbetalingsrisico. De rentedekkingsgraad wordt berekend door de winst vóór rente en belastingen (EBIT) van een bedrijf te delen door de periodieke rentebetalingen van de schuld. Een hogere ratio suggereert dat er voldoende inkomsten worden gegenereerd om rentebetalingen te dekken. Dit kan duiden op een lager risico op wanbetaling.

De bovengenoemde maatstaf weerspiegelt een hoge mate van conservatisme, wat een weerspiegeling is van niet-contante kosten, zoals afschrijvingen en amortisatie. Om de dekking puur op contante transacties te beoordelen, kan de rentedekkingsgraad worden berekend door de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) te delen door periodieke rentebetalingen.

Soorten wanbetalingsrisico

Ratingbureaus beoordelen bedrijven en investeringen om het risico van wanbetaling te helpen inschatten. De kredietscores die door de ratingbureaus worden vastgesteld, kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: investment grade en non-investment grade (of junk). Schuldpapier van beleggingskwaliteit wordt geacht een laag wanbetalingsrisico te hebben en is over het algemeen meer gewild bij beleggers. Omgekeerd bieden schuldpapier met een lagere kredietwaardigheid een hoger rendement dan veiligere obligaties, maar er is ook een aanzienlijk grotere kans op wanbetaling.

Hoewel de beoordelingsschalen die door de ratingbureaus worden gebruikt enigszins verschillen, worden de meeste schulden op dezelfde manier ingedeeld. Elke obligatie-uitgifte die door S&P een AAA, AA, A- of BBB-rating heeft gekregen, wordt als investment grade beschouwd. Alles met een rating BB en lager wordt beschouwd als non-investment grade.