24 juni 2021 16:14

Redenen voor bankgaranties en hoe u er een kunt krijgen

Een commerciële bank dat zij aansprakelijk zal zijn voor een bepaalde debiteur als haar contractuele verplichtingen niet worden nagekomen. Met andere woorden, de bank biedt aan om namens een zakelijke klant garant te staan bij een transactie. De meeste bankgaranties brengen een vergoeding met zich mee die gelijk is aan een klein percentage van het volledige contract, normaal gesproken 0,5 tot 1,5 procent van het gegarandeerde bedrag.

Bankgarantie aanvragen

Bankgaranties zijn niet beperkt tot zakelijke klanten; particulieren kunnen ze ook aanvragen. Bedrijven krijgen echter de overgrote meerderheid van de garanties. In de meeste gevallen zijn bankgaranties niet bijzonder moeilijk te verkrijgen.

Om een ​​garantie aan te vragen, neemt de rekeninghouder contact op met de bank en vult hij een aanvraag in waarin het bedrag en de redenen voor de garantie worden vermeld. Typische toepassingen bepalen een specifieke periode waarvoor de garantie geldig moet zijn, eventuele speciale betalingsvoorwaarden en details over de begunstigde.

Soms heeft de bank pandovereenkomst voor activa, zoals aandelen, obligaties of geldrekeningen. Illiquide activa zijn over het algemeen niet aanvaardbaar als onderpand.

Hoe bankgaranties werken en wie ze gebruikt

Er zijn verschillende soorten bankgaranties, waaronder:

 • Prestatiegaranties
 • Garanties voor biedingsobligaties
 • Financiële garanties
 • Garanties voor vooruitbetaling of uitstel van betaling

Bankgaranties maken vaak deel uit van overeenkomsten tussen een kleine onderneming en een grote organisatie – publiek of privaat. De grotere organisatie wil bescherming tegen tegenpartijrisico, dus het vereist dat de kleinere partij voorafgaand aan de werkzaamheden een bankgarantie krijgt. Diverse partijen kunnen om verschillende redenen gebruik maken van bankgaranties:

 • Verzeker een verkoper dat er op een bepaalde datum een koopprijs zal worden betaald.
 • Functie als onderpand voor het terugbetalen van vooruitbetalingen van een koper als de verkoper de gespecificeerde goederen niet volgens het contract levert.
 • Een kredietwaardigheidsobligatie die dient als onderpand voor het terugbetalen van een lening.
 • Huurgarantie die dient als onderpand voor betalingen van huurovereenkomsten.
 • Een bevestigde betalingsopdracht is een onherroepelijke verplichting, waarbij een bank namens de klant op een bepaalde datum een ​​vast bedrag aan de begunstigde betaalt.
 • Prestatieverbinding die dient als onderpand voor de gemaakte kosten van de koper als diensten of goederen niet worden geleverd zoals contractueel overeengekomen.
 • Garantieverklaring die als onderpand fungeert en ervoor zorgt dat de bestelde goederen worden geleverd, zoals afgesproken.

Verschillen tussen bankgaranties en kredietbrieven

Kredietbrieven worden meestal gebruikt in internationale handelsovereenkomsten, terwijl bankgaranties vaak worden gebruikt in vastgoedcontracten en infrastructuurprojecten.

Bankgaranties vertegenwoordigen een veel grotere verplichting voor banken dan kredietbrieven. Een bankgarantie garandeert, net als een kredietbrief, een geldbedrag aan een  begunstigde; in tegenstelling tot een kredietbrief wordt het bedrag echter alleen betaald als de tegenpartij de contractuele verplichtingen niet nakomt. Dit kan worden gebruikt om in wezen een koper of verkoper te verzekeren   tegen verlies of schade als gevolg van niet-nakoming door de andere partij in een contract.

Adblock
detector