24 juni 2021 19:28

Vervaldatum

Wat is een vervaldatum?

De vervaldatum is de datum waarop de hoofdsom van een bankbiljet, wissel, acceptatieobligatie of ander schuldbewijs vervalt. Op deze datum, die doorgaans op het certificaat van het betreffende instrument staat, wordt de hoofdinvestering terugbetaald aan de belegger, terwijl de rentebetalingen die tijdens de looptijd van de obligatie regelmatig werden uitbetaald, niet meer binnenkomen. verwijst ook naar de einddatum (vervaldatum) waarop een lening op afbetaling volledig moet worden terugbetaald.

Belangrijkste leerpunten

  • De vervaldatum verwijst naar het moment waarop de hoofdsom van een vastrentend instrument moet worden terugbetaald aan een belegger.
  • De vervaldatum verwijst eveneens naar de vervaldatum waarop een lener een lening op afbetaling volledig moet terugbetalen.
  • De vervaldatum wordt gebruikt om obligaties in drie hoofdcategorieën in te delen: korte termijn (één tot drie jaar), middellange termijn (10 of meer jaar) en lange termijn (doorgaans 30 jaar staatsobligaties).
  • Zodra de vervaldatum is bereikt, worden de rentebetalingen die regelmatig aan beleggers worden betaald, stopgezet aangezien de schuldovereenkomst niet langer bestaat.

Vervaldatum opsplitsen

De vervaldatum bepaalt de levensduur van een effect en informeert beleggers wanneer ze hun hoofdsom terugkrijgen. Een hypotheek met een looptijd van 30 jaar heeft dus een vervaldatum drie decennia na de uitgifte en een 2-jarig depositocertificaat (CD) heeft een looptijd van vierentwintig maanden vanaf de datum waarop het werd opgericht.

De vervaldatum geeft ook de periode aan waarin beleggers rentebetalingen zullen ontvangen. Het is echter belangrijk op te merken dat sommige schuldinstrumenten, zoals vastrentende effecten, “opvraagbaar” kunnen zijn, in welk geval de emittent van de schuld het recht behoudt om de hoofdsom op elk moment terug te betalen. Beleggers dienen dus, alvorens vastrentende effecten te kopen, te informeren of de obligaties al dan niet opvraagbaar zijn.

Voor derivatencontracten zoals futures of opties wordt de looptijd van de looptijd soms gebruikt om te verwijzen naar de vervaldatum van het contract.

Classificaties van volwassenheid

Vervaldatums worden gebruikt om obligaties en andere soorten effecten te sorteren in een van de volgende drie brede categorieën:

  • Korte termijn: Obligaties met een looptijd van één tot drie jaar
  • Middellange termijn: Obligaties met vervaldatum over 10 jaar of meer
  • Langlopend: deze obligaties vervallen over een langere periode, maar een veelgebruikt instrument van dit type is een 30-jarige staatsobligatie. Op het moment van uitgifte begint deze obligatie met het verlengen van rentebetalingen – meestal om de zes maanden, totdat de lening van 30 jaar eindelijk afloopt.

Dit classificatiesysteem wordt veel gebruikt in de financiële sector en spreekt conservatieve beleggers aan die het duidelijke tijdschema waarderen wanneer hun hoofdsom zal worden terugbetaald.

Relaties tussen vervaldatum, couponrente en rendement tot einde looptijd

Obligaties met een langere looptijd bieden doorgaans een hogere couponrente dan obligaties van vergelijkbare kwaliteit, met een kortere looptijd. Er zijn verschillende redenen voor dit fenomeen. Eerst en vooral neemt het risico toe dat de overheid of een bedrijf de lening niet nakomt, naarmate u verder in de toekomst projecteert. Ten tweede wordt het inflatiecijfer na verloop van tijd naar verwachting hoger. Deze factoren moeten worden meegenomen in het rendement dat vastrentende beleggers ontvangen.

Beschouw om dit te illustreren een scenario waarin een belegger die in 1996 een 30-jarige staatsobligatie kocht, met een vervaldatum van 26 mei 2016. Met behulp van de consumentenprijsindex (CPI) als maatstaf, ervoer de hypothetische belegger een toename in Amerikaanse prijzen, of inflatiecijfers, van meer dan 218% gedurende de tijd dat hij de zekerheid had. Dit is een in het oog springend voorbeeld van hoe de inflatie in de loop van de tijd toeneemt. Bovendien, naarmate een obligatie dichter bij de vervaldatum komt, beginnen het rendement tot de vervaldatum (YTM) en de couponrente convergeren, omdat de prijs van een obligatie minder volatiel wordt naarmate deze dichter bij de vervaldag komt.