24 juni 2021 22:25

Zet Bond

Wat is een put-obligatie?

Een put-obligatie is een schuldinstrument waarmee de obligatiehouder de emittent kan dwingen het effect op bepaalde datums vóór de vervaldatum terug te kopen. De terugkoopprijs wordt vastgesteld op het moment van uitgifte en is gewoonlijk de nominale waarde (de nominale waarde van de obligatie).

belangrijkste leerpunten

  • Een putobligatie is een schuldinstrument met een embedded optie die obligatiehouders het recht geeft om vervroegde terugbetaling van de hoofdsom van de emittent te eisen.
  • De embedded put-optie is een stimulans voor beleggers om een ​​obligatie te kopen met een lager rendement.
  • De putoptie op de obligatie kan worden uitgeoefend bij bepaalde gebeurtenissen of omstandigheden of op een bepaald tijdstip of tijdstippen.

Hoe een Put Bond werkt

Een obligatie is een schuldinstrument dat periodieke rentebetalingen, ook wel coupons genoemd, aan beleggers doet. Wanneer de obligatie vervalt, ontvangen de investeerders of kredietverstrekkers hun hoofdinvestering gewaardeerd tegen pari. Het is kosteneffectief voor obligatie-emittenten om obligaties met een lager rendement uit te geven, aangezien dit hun leenkosten verlaagt. Om beleggers echter aan te moedigen een lager rendement op een obligatie te accepteren, kan een emittent opties insluiten die voordelig zijn voor obligatiebeleggers. Een type obligatie dat gunstig is voor beleggers, is de put- of puttable-obligatie.

Een put-obligatie is een obligatie met een ingebedde put-optie, die obligatiehouders het recht geeft, maar niet de verplichting, om vervroegde terugbetaling van de hoofdsom te eisen van de emittent of een derde die optreedt als agent voor de emittent. De putoptie op de obligatie kan worden uitgeoefend bij bepaalde gebeurtenissen of omstandigheden of op een bepaalde tijd of tijdstippen vóór de vervaldatum. In feite hebben obligatiehouders de mogelijkheid om obligaties terug te “zetten” bij de emittent, hetzij eenmaal tijdens de looptijd van de obligatie (bekend als een eenmalige put-obligatie), hetzij op verschillende data.

Obligatiehouders kunnen hun opties uitoefenen als de rentestanden op de markten stijgen. Aangezien er een omgekeerde relatie is tussen rentetarieven en obligatiekoersen, daalt de waarde van een obligatie wanneer de rentetarieven stijgen, om het feit te weerspiegelen dat er obligaties op de markt zijn met hogere couponrentes dan wat de belegger aanhoudt. Met andere woorden, de toekomstige waarde van couponrentes wordt minder waard in een omgeving met stijgende rentetarieven. Emittenten worden gedwongen om de obligaties tegen pari terug te kopen en beleggers gebruiken de opbrengst om een ​​vergelijkbare obligatie te kopen die een hoger rendement biedt, een proces dat bekend staat als obligatieswap.

De speciale voordelen van putobligaties betekenen natuurlijk dat er een deel van de opbrengst moet worden opgeofferd. Beleggers zijn bereid om een ​​lager rendement op een putobligatie te accepteren dan het rendement op een gewone obligatie vanwege de toegevoegde waarde van de putoptie. Evenzo is de prijs van een put-obligatie altijd hoger dan de prijs van een gewone obligatie. Hoewel een putobligatie de belegger in staat stelt om een ​​langlopende obligatie vóór de vervaldatum af te lossen, is het rendement over het algemeen gelijk aan dat van kortlopende in plaats van langlopende effecten.Een putbinding kan ook een puttable bond of een retractieverbinding worden genoemd.

Speciale overwegingen voor putobligaties

De voorwaarden die van toepassing zijn op een obligatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op de ingebedde putoptie, zoals de datums waarop de optie kan worden uitgeoefend, worden gespecificeerd in de obligatieovereenkomst op het moment van uitgifte. Mogelijk heeft de obligatie een bescherming in verband gebracht, die de periode aangeeft gedurende welke de obligatie niet aan de emittent kan worden ‘gezet’.

Sommige soorten putobligaties zijn onder meer de obligatie met meerdere looptijden, de obligatielening met opties en de variabele rentevraagverplichting (VRDO).