24 juni 2021 6:27

Boekhoudkundige vergelijking

Wat is de boekhoudkundige vergelijking?

De boekhoudkundige vergelijking wordt beschouwd als de basis van het boekhoudsysteem met dubbele boekhouding. Op de balans van een bedrijf blijkt dat de totale activa van een bedrijf gelijk zijn aan de som van de verplichtingen en het eigen vermogen van het bedrijf.

Op basis van dit dubbele boekhoudsysteem zorgt de boekhoudkundige vergelijking ervoor dat de balans “in evenwicht” blijft en dat elke boeking aan de debetzijde een overeenkomstige boeking (of dekking) aan de kredietzijde moet hebben.

Belangrijkste leerpunten

 • De boekhoudkundige vergelijking wordt beschouwd als de basis van het boekhoudsysteem met dubbele boekhouding.
 • De boekhoudkundige vergelijking laat op het saldo van een bedrijf zien dat de totale activa van een bedrijf gelijk zijn aan de som van de verplichtingen en het eigen vermogen van het bedrijf.
 • Activa vertegenwoordigen de waardevolle middelen die door het bedrijf worden beheerd. De passiva vertegenwoordigen hun verplichtingen.
 • Zowel de verplichtingen als het eigen vermogen geven weer hoe de activa van een bedrijf worden gefinancierd.
 • Financiering door middel van schulden wordt weergegeven als een verplichting, terwijl financiering door middel van het uitgeven van aandelen in het eigen vermogen verschijnt.

Inzicht in de boekhoudkundige vergelijking

De financiële positie van elk bedrijf, groot of klein, wordt beoordeeld op basis van twee belangrijke componenten van de balans : activa en passiva. Eigen vermogen, of eigen vermogen, is het derde deel van de balans. De boekhoudkundige vergelijking is een weergave van hoe deze drie belangrijke componenten met elkaar zijn geassocieerd. De boekhoudkundige vergelijking wordt ook wel de boekhoudkundige basisvergelijking of de balansvergelijking genoemd.

Hoewel activa de waardevolle middelen vertegenwoordigen die door het bedrijf worden beheerd, vertegenwoordigen de verplichtingen haar verplichtingen. Zowel de verplichtingen als het eigen vermogen geven weer hoe de activa van een bedrijf worden gefinancierd. Als het signaal door gefinancierde schuld, zal het zien als een verplichting, en als het via de uitgifte is gefinancierd equity aandelen aan investeerders, zal het tonen van het eigen vermogen.

De boekhoudkundige vergelijking helpt om te beoordelen of de zakelijke transacties die door het bedrijf worden uitgevoerd nauwkeurig worden weergegeven in zijn boeken en rekeningen. Hieronder staan ​​voorbeelden van posten die op de balans worden vermeld:

Middelen

Activa omvatten geldmiddelen en kasequivalenten  of liquide middelen, waaronder mogelijk schatkistpapier en depositocertificaten. Debiteuren  zijn het geldbedrag dat door zijn klanten aan het bedrijf is verschuldigd voor de verkoop van zijn product en dienst. Voorraad wordt ook als een actief beschouwd.

Passiva

Verplichtingen zijn wat een bedrijf doorgaans verschuldigd is of moet betalen om het bedrijf draaiende te houden. Schulden, inclusief langlopende schulden, zijn een verplichting, evenals huur, belastingen, nutsvoorzieningen, salarissen, lonen en te  betalen dividenden.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is de totale activa van een bedrijf minus de totale verplichtingen. Het eigen vermogen vertegenwoordigt het bedrag dat aan de aandeelhouders zou worden terugbetaald als alle activa zouden worden geliquideerd en alle schulden van het bedrijf zouden zijn afbetaald.

Ingehouden winsten  maken deel uit van het eigen vermogen en zijn gelijk aan de som van de totale winsten die niet als dividend aan aandeelhouders zijn uitgekeerd. Beschouw ingehouden winsten als besparingen, aangezien het een cumulatief totaal is van winsten die zijn gespaard en opzij zijn gezet of zijn ingehouden voor toekomstig gebruik.

Formule en berekening van boekhoudkundige vergelijkingen

De balans bevat de basis van de boekhoudkundige vergelijking:

 1. Zoek de totale activa van het bedrijf op de balans voor de periode.
 2. Totaal alle verplichtingen, die een afzonderlijke vermelding op de balans zouden moeten zijn.
 3. Lokaliseer het totale eigen vermogen en tel het aantal op bij de totale verplichtingen.
 4. De totale activa zijn gelijk aan de som van de verplichtingen en het totale eigen vermogen.

Laten we als voorbeeld zeggen dat voor het boekjaar toonaangevende retailer XYZ Corporation het volgende op zijn balans rapporteerde:

 • Totale activa: $ 170 miljard
 • Totale verplichtingen: $ 120 miljard
 • Totaal eigen vermogen: $ 50 miljard

Als we de rechterkant van de boekhoudkundige vergelijking (eigen vermogen + passiva) berekenen, komen we uit op ($ 50 miljard + $ 120 miljard) = $ 170 miljard, wat overeenkomt met de waarde van de activa die door het bedrijf worden gerapporteerd.

Het systeem met dubbele invoer

De boekhoudkundige vergelijking vormt de basis van dubbele boekhouding en is een beknopte weergave van een concept dat zich uitbreidt tot de complexe, uitgebreide en uit meerdere items bestaande weergave van een balans. De balans is gebaseerd op het dubbele boekhoudsysteem waarbij de totale activa van een bedrijf gelijk zijn aan de totale passiva en het eigen vermogen.

In wezen stelt de vertegenwoordiging elk gebruik van kapitaal (activa) gelijk aan alle bronnen van kapitaal, waarbij vreemd vermogen leidt tot verplichtingen en eigen vermogen leidt tot eigen vermogen.

Voor een bedrijf dat een nauwkeurige boekhouding voert, wordt elke zakelijke transactie in ten minste twee van zijn rekeningen weergegeven. Als een bedrijf bijvoorbeeld een lening aangaat bij een financiële entiteit zoals een bank, zal het geleende geld de activa van het bedrijf verhogen en zal de leningverplichting ook met een equivalent bedrag stijgen.

Als een bedrijf grondstoffen koopt door contant te betalen, zal dit leiden tot een toename van de voorraad (activum) terwijl het contante kapitaal (een ander activum) wordt verminderd. Omdat er twee of meer rekeningen zijn die worden beïnvloed door elke transactie die door een bedrijf wordt uitgevoerd, wordt het boekhoudsysteem een ​​dubbele boekhouding genoemd.

De praktijk van dubbele invoer zorgt ervoor dat de boekhoudkundige vergelijking altijd in evenwicht blijft, wat betekent dat de waarde aan de linkerkant van de vergelijking altijd overeenkomt met de waarde aan de rechterkant. Met andere woorden, het totale bedrag van alle activa is altijd gelijk aan de som van de verplichtingen en het eigen vermogen.

De wereldwijde naleving van het boekhoudsysteem met dubbele boekhouding maakt het bijhouden en bijhouden van rekeningen veel eenvoudiger, gestandaardiseerd en in hoge mate onfeilbaar. De boekhoudkundige vergelijking zorgt ervoor dat alle posten in de boeken en bescheiden worden doorgelicht, en dat er een verifieerbare relatie bestaat tussen elke verplichting (of uitgave) en de bijbehorende bron; of tussen elk inkomen (of vermogen) en de bron.

Grenzen van de boekhoudkundige vergelijking

Hoewel de balans altijd in evenwicht is, biedt de boekhoudkundige vergelijking geen informatie voor beleggers over hoe goed een bedrijf presteert. In plaats daarvan moeten investeerders de cijfers interpreteren en zelf beslissen of het bedrijf te veel of te weinig verplichtingen, niet genoeg activa of misschien te veel activa heeft, of het bedrijf op de juiste manier financiert om groei op lange termijn te garanderen.

Voorbeeld uit de echte wereld

Hieronder vindt u een deel van de balans van Exxon Mobil Corporation ( XOM ) in miljoenen op 31 december 2019:

 • De totale activa bedroegen $ 362.597
 • De totale verplichtingen bedroegen $ 163.659
 • Het totale eigen vermogen was $ 198.938

De boekhoudkundige vergelijking waarbij activa = passiva + eigen vermogen wordt als volgt berekend:

 • Boekhoudkundige vergelijking = $ 163.659 (totale verplichtingen) + $ 198.938 (eigen vermogen) is gelijk aan $ 362.597 (wat gelijk is aan de totale activa voor de periode)

Veel Gestelde Vragen

Wat is de boekhoudkundige vergelijking?

De boekhoudkundige vergelijking is de stelling dat de activa van een bedrijf gelijk moeten zijn aan de som van zijn verplichtingen en eigen vermogen. Anders geformuleerd, betekent dit dat het eigen vermogen van een bedrijf gelijk is aan zijn activa minus zijn verplichtingen. Dit concept maakt deel uit van de theoretische basis achter dubbele boekhouding en vormt de basis voor hoe beleggers en accountants financiële overzichten interpreteren en analyseren.

Waarom is de boekhoudkundige vergelijking belangrijk?

De boekhoudkundige vergelijking is belangrijk omdat deze de relatie weergeeft tussen de drie componenten van een balans: activa, passiva en eigen vermogen. Als al het andere gelijk is, zal het eigen vermogen van een bedrijf toenemen wanneer zijn activa toenemen, en vice versa. Evenzo zal het toevoegen van verplichtingen het eigen vermogen verminderen, terwijl het verminderen van verplichtingen – zoals door het aflossen van schulden – het eigen vermogen zal vergroten. Deze basisconcepten worden vastgelegd door de boekhoudkundige vergelijking en zijn essentieel voor moderne boekhoudmethoden.

Wat is een voorbeeld van de boekhoudkundige vergelijking?

Om dit te illustreren, stel dat we een bedrijf hebben met $ 1 miljoen aan activa en $ 500.000 aan passiva. Volgens de boekhoudkundige vergelijking, activa = passiva + eigen vermogen. Door deze cijfers in te pluggen, kunnen we snel zien dat het eigen vermogen van het bedrijf $ 500.000 zou bedragen. Deze waarden zouden op de balans van het bedrijf verschijnen en zouden door investeerders, analisten of bedrijfsmanagers kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van het bedrijf te beoordelen en de toekomstperspectieven ervan te voorspellen.