24 juni 2021 17:36

Vereniging voor Verzekeringsgarantie

Wat zijn verzekeringsgarantieverenigingen?

Verzekeringsgarantieverenigingen zijn door de staat gesanctioneerde organisaties die polishouders en eisers beschermen in geval van waardevermindering of insolventie van een verzekeringsmaatschappij. Verzekeringsgarantieverenigingen zijn juridische entiteiten waarvan de leden garanties geven en een mechanisme bieden om claims op te lossen.

Belangrijkste leerpunten

  • Een verzekeringsgarantievereniging beschermt polishouders en eisers in het geval van een waardevermindering of insolventie van een verzekeringsmaatschappij.
  • Zij krijgen hun bevoegdheden van de staatscommissaris voor verzekeringen.
  • Beoordelingen van aangesloten verzekeraars, samen met de activa van de verzekeraar, worden gebruikt om de gedekte claims van polishouders van de insolvente onderneming te betalen – tot de wettelijke limieten.

Inzicht in verzekeringsgarantieverenigingen

Het falen van een verzekeringsmaatschappij verschilt van het falen van andere bedrijven, omdat verzekeringsmaatschappijen worden gereguleerd door de staten waarin ze zijn geregistreerd om zaken te doen, en niet de bescherming genieten die wordt geboden door federale faillissementswetten. State Insurance Commissioners zijn belast met de herziening van de financiële gezondheid van verzekeringsmaatschappijen die in hun staat, en in het geval van een faillissement, moet als het goed administrator.

Verenigingen van verzekeringsgaranties krijgen hun bevoegdheden van de staatscommissaris voor verzekeringen, waarbij hun taken en verplichtingen worden uiteengezet in een plan van aanpak. 

Alle Amerikaanse staten hebben een verzekeringsgarantievereniging. Elk van hen wordt een raad van bestuur (RvB) aangesteld om ervoor te zorgen dat de organisatie effectief en efficiënt kan voldoen aan de wettelijke verwachtingen die in het plan van aanpak staan ​​vermeld.

De vereniging presenteert een jaarverslag aan de commissaris van de staatsverzekeringen, waarin de activiteiten worden uiteengezet die zij in de loop van het jaar heeft ondernomen, evenals haar inkomsten en eventuele uitbetalingen.Verzekeraars zijn verplicht deel te nemen in een garantiefonds van de staat waar ze een vergunning hebben.

Vereisten voor de vereniging van verzekeringsgaranties

Als een bedrijf het risico lijkt te lopen om aan zijn verplichtingen te voldoen, kan het worden beschouwd als een bijzondere waardevermindering, in welk geval de commissaris bepaalt welke stappen de verzekeringsmaatschappij moet nemen om het risico binnen een redelijke termijn te verminderen.

Als een verzekeringsmaatschappij niet aan haar verplichtingen kan voldoen, wordt ze als insolvent beschouwd en moeten de staatsverzekeringscommissaris, het bestuur van de staatsgarantievereniging en de rechtbanken bepalen hoe de gedekte claims van de verzekeraar moeten worden betaald.

Er zijn een aantal mogelijkheden waarover de vereniging beschikt om deze claims te betalen. De eerste is om verzekeringsmaatschappijen te evalueren met een vergelijkbaar profiel als de insolvente. Deze bedrijven betalen vervolgens de vereniging voor de aanslag. De vereniging gebruikt dit geld, samen met eventuele activa van het insolvente bedrijf, om deze vorderingen af ​​te betalen. Andere opties zijn het uitbreiden van de polisdekking via de vereniging zelf of door andere verzekeringsmaatschappijen toe te staan ​​de bestaande polissen van insolvente bedrijven over te nemen.

Speciale overwegingen

De door garantieverenigingen geboden dekking verschillen van staat tot staat. De meeste staten bieden echter ten minste de volgende dekkingsbedragen (of meer), die zijn gespecificeerd in de Life and Health Insurance Guaranty Association Model Law :

Er is een limiet aan de uitkeringen die mensen kunnen claimen via de associatie met insolvente verzekeraars. En het maakt niet uit of ze een of meer polissen hebben. Dit is in de meeste staten beperkt tot $ 300.000. Verzekeringsmaatschappijen die in revalidatie zijn, worden niet als insolvabel beschouwd. Dit betekent dat onbetaalde claims niet worden betaald door staatsgarantiefondsen.