24 juni 2021 23:21

Risicobeheer in de financiële wereld

Wat is risicobeheer?

In de financiële wereld is risicobeheer het proces van identificatie, analyse en acceptatie of beperking van onzekerheid bij investeringsbeslissingen. In wezen vindt risicobeheer plaats wanneer een belegger of fondsbeheerder het potentieel voor verliezen van een belegging, zoals een moreel risico, analyseert en probeert te kwantificeren, en vervolgens de gepaste actie onderneemt (of nalaten) gezien de beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie van het fonds.

Risico is onlosmakelijk verbonden met rendement. Elke belegging brengt een zekere mate van risico met zich mee, dat wordt beschouwd als bijna nul in het geval van een Amerikaanse T-bill of zeer hoog voor bijvoorbeeld aandelen van opkomende markten of onroerend goed in sterk inflatoire markten. Risico’s zijn zowel absoluut als relatief kwantificeerbaar. Een gedegen begrip van risico’s in zijn verschillende vormen kan beleggers helpen om de kansen, afwegingen en kosten van verschillende beleggingsbenaderingen beter te begrijpen.

Belangrijkste leerpunten

  • Risicobeheer is het proces van identificatie, analyse en acceptatie of beperking van onzekerheid bij investeringsbeslissingen.
  • Risico is onlosmakelijk verbonden met rendement in de beleggingswereld.
  • Er zijn verschillende tactieken om risico’s vast te stellen; een van de meest voorkomende is de standaarddeviatie, een statistische maat voor spreiding rond een centrale tendens.
  • Beta, ook bekend als marktrisico, is een maatstaf voor de volatiliteit of het systematische risico van een individueel aandeel in vergelijking met de hele markt.
  • Alpha is een maatstaf voor extra rendement; geldbeheerders die actieve strategieën gebruiken om de markt te verslaan, zijn onderhevig aan alfarisico.

Inzicht in risicobeheer

Risicomanagement komt overal in de financiële wereld voor. Het treedt op wanneer een belegger koopt US Treasury obligaties meer dan bedrijfsobligaties, wanneer een fondsbeheerder dekt zijn valutarisico met valuta- derivaten, en wanneer een bank voert een credit check op een particulier zich voor de afgifte van een persoonlijke lijn van het krediet. Effectenmakelaars gebruiken financiële instrumenten zoals opties en futures, en geldbeheerders gebruiken strategieën zoals portefeuillediversificatie, activaspreiding en positiebepaling om risico’s te beperken of effectief te beheren.

Ontoereikend risicobeheer kan ernstige gevolgen hebben voor bedrijven, individuen en de economie. De ineenstorting van de subprime-hypotheek in 2007 die de Grote Recessie heeft veroorzaakt, was bijvoorbeeld het gevolg van slechte beslissingen over risicobeheer, zoals kredietverstrekkers die hypotheken verstrekten aan personen met een slechte kredietwaardigheid; beleggingsondernemingen die deze hypotheken hebben gekocht, verpakt en doorverkocht; en fondsen die buitensporig veel hebben geïnvesteerd in de herverpakte, maar nog steeds risicovolle, door hypotheek gedekte effecten (MBS).

Hoe risicobeheer werkt

We hebben de neiging om in overwegend negatieve termen over “risico” te denken. In de beleggingswereld is risico echter noodzakelijk en onlosmakelijk verbonden met gewenste prestaties.

Een veel voorkomende definitie van beleggingsrisico is een afwijking van een verwacht resultaat. We kunnen deze afwijking in absolute zin of in verhouding tot iets anders, zoals een markt te drukken maatstaf.

Hoewel die afwijking positief of negatief kan zijn, aanvaarden beleggingsprofessionals over het algemeen het idee dat een dergelijke afwijking een zekere mate van het beoogde resultaat voor uw beleggingen impliceert. Om een ​​hoger rendement te behalen, verwacht men dus het grotere risico te accepteren. Het is ook een algemeen aanvaard idee dat een verhoogd risico komt in de vorm van een grotere volatiliteit. Terwijl beleggingsprofessionals voortdurend zoeken – en af ​​en toe vinden – manieren om dergelijke volatiliteit te verminderen, is er geen duidelijke overeenstemming tussen hen over hoe dit het beste kan worden gedaan.

Hoeveel volatiliteit een belegger zou moeten accepteren, hangt volledig af van de risicotolerantie van de individuele belegger, of, in het geval van een beleggingsprofessional, hoeveel tolerantie zijn beleggingsdoelstellingen toelaten. Een van de meest gebruikte absolute risicomaatstaven is de standaarddeviatie, een statistische maat voor spreiding rond een centrale tendens. U kijkt naar het gemiddelde rendement van een investering en vindt vervolgens de gemiddelde standaarddeviatie over dezelfde periode. Normale verdelingen (de bekende klokvormige curve) dicteren dat het verwachte rendement van de investering waarschijnlijk één standaarddeviatie is van het gemiddelde 67% van de tijd en twee standaarddeviaties van de gemiddelde deviatie 95% van de tijd. Dit helpt beleggers bij het numeriek inschatten van risico’s. Als ze denken dat ze het risico financieel en emotioneel kunnen verdragen, investeren ze.

Voorbeeld

Bijvoorbeeld, gedurende een periode van 15 jaar, van 1 augustus 1992 tot 31 juli 2007, bedroeg het gemiddelde totaalrendement op jaarbasis van de S&P 500  10,7%. Dit nummer onthult wat er gedurende de hele periode is gebeurd, maar het zegt niet wat er onderweg is gebeurd. De gemiddelde standaarddeviatie van de S&P 500 voor dezelfde periode was 13,5%. Dit is het verschil tussen het gemiddelde rendement en het reële rendement op de meeste gegeven punten over de periode van 15 jaar.

Bij het toepassen van het klokcurvemodel moet een bepaald resultaat ongeveer 67% van de tijd binnen één standaarddeviatie van het gemiddelde vallen en ongeveer 95% van de tijd binnen twee standaarddeviaties. Een S&P 500-belegger zou dus kunnen verwachten dat het rendement, op een bepaald moment in deze periode, ongeveer 67% van de tijd 10,7% plus of min de standaarddeviatie van 13,5% bedraagt; hij mag ook uitgaan van een toename of afname van 27% (twee standaarddeviaties) 95% van de tijd. Als hij het verlies kan betalen, investeert hij.

Risicobeheer en psychologie

Hoewel die informatie nuttig kan zijn, is het niet volledig een oplossing voor de risicobereidheden van een belegger. Het gebied van behavioral finance heeft een belangrijk element bijgedragen aan de risicovergelijking, door asymmetrie aan te tonen tussen hoe mensen winsten en verliezen zien. In de taal van de prospect theory, een gebied van behavioral finance geïntroduceerd door Amos Tversky en Daniel Kahneman in 1979, vertonen beleggers verliesaversie. Tversky en Kahneman documenteerden dat investeerders ongeveer twee keer zoveel gewicht toekennen aan de pijn die gepaard gaat met verlies dan aan het goede gevoel dat aan winst is verbonden.

Wat beleggers eigenlijk willen weten, is niet alleen hoeveel een activum afwijkt van de verwachte uitkomst, maar ook hoe slecht de zaken er helemaal aan de linkerkant van de distributiecurve uitzien. Value at risk (VAR) probeert een antwoord op deze vraag te geven. Het idee achter VAR is om te kwantificeren hoe groot een investeringsverlies zou kunnen zijn bij een bepaald betrouwbaarheidsniveau over een bepaalde periode. De volgende verklaring zou bijvoorbeeld een voorbeeld van VAR zijn: “Met een betrouwbaarheidsniveau van ongeveer 95% is het maximale dat u kunt verliezen bij deze investering van $ 1.000 over een tijdshorizon van twee jaar $ 200.” Het betrouwbaarheidsniveau is een waarschijnlijkheidsverklaring op basis van de statistische kenmerken van de investering en de vorm van de verdelingscurve. 

Zelfs een maatregel als VAR garandeert natuurlijk niet dat 5% van de tijd veel erger zal zijn. Spectaculaire debacles zoals die welke het hedgefonds Long-Term Capital Management in 1998 troffen, herinneren ons eraan dat zogenaamde “outlier events” kunnen voorkomen. In het geval van LTCM was de uitschieter het feit dat de Russische regering haar uitstaande staatsschuldverplichtingen niet nakwam, een gebeurtenis die het hedgefonds, dat posities met een hoge hefboomwerking had ter waarde van meer dan $ 1 biljoen, failliet dreigde te laten gaan; als het ten onder was gegaan, had het het wereldwijde financiële systeem kunnen doen instorten. De Amerikaanse regering creëerde een leningfonds van $ 3,65 miljard om de verliezen van LTCM te dekken, waardoor het bedrijf begin 2000 de marktvolatiliteit kon overleven en op een ordelijke manier kon liquideren.

Beta en passief risicobeheer

Een andere risicomaatstaf die is gericht op gedragstendensen is een kredietopneming, die verwijst naar een periode waarin het rendement van een actief negatief is ten opzichte van een eerdere hoge score. Bij het meten van de drawdown proberen we drie dingen aan te pakken:

  • de omvang van elke negatieve periode (hoe erg)
  • de duur van elk (hoe lang)
  • de frequentie (hoe vaak)

We willen bijvoorbeeld niet alleen weten of een beleggingsfonds de S&P 500 verslaat, maar ook hoe relatief riskant het was. Een maatstaf hiervoor is bèta (bekend als “marktrisico”), gebaseerd op de statistische eigenschap van covariantie. Een bèta groter dan 1 geeft meer risico aan dan de markt en vice versa.

Beta helpt ons de begrippen passief en actief risico te begrijpen. De onderstaande grafiek toont een tijdreeks van rendementen (elk gegevenspunt met het label “+”) voor een bepaalde portefeuille R (p) versus het marktrendement R (m). De rendementen zijn gecorrigeerd voor contanten, dus het punt waarop de x- en y-as elkaar snijden, is het kasequivalent rendement. Door een best passende lijn door de datapunten te trekken, kunnen we het passieve risico (bèta) en het actieve risico (alfa) kwantificeren.

Het verloop van de lijn is de bèta. Een gradiënt van 1,0 geeft bijvoorbeeld aan dat voor elke stijging van het marktrendement per eenheid, het portefeuillerendement ook met één eenheid toeneemt. Een geldbeheerder die een passieve beheerstrategie hanteert, kan proberen het portefeuillerendement te verhogen door meer marktrisico te nemen (dwz een bèta groter dan 1) of als alternatief het portefeuillerisico (en rendement) te verlagen door de portefeuillebèta te verlagen tot onder één.

Alfa en actief risicobeheer

Als het markt- of systematisch risico de enige beïnvloedende factor zou zijn, dan zou het rendement van een portefeuille altijd gelijk zijn aan het voor bèta gecorrigeerde marktrendement. Dit is natuurlijk niet het geval: rendementen variëren vanwege een aantal factoren die geen verband houden met het marktrisico. Beleggingsbeheerders die een actieve strategie volgen, nemen andere risico’s om een ​​hoger rendement te behalen dan de marktprestaties. Actieve strategieën omvatten tactieken die gebruikmaken van aandelen, sector- of landselectie, fundamentele analyse, positiebepaling en technische analyse.

Actieve managers zijn op zoek naar een alfa, de maatstaf voor excess return. In ons diagramvoorbeeld hierboven is alfa de hoeveelheid portefeuillerendement die niet wordt verklaard door bèta, weergegeven als de afstand tussen het snijpunt van de x- en y-assen en het snijpunt van de y-as, die positief of negatief kan zijn. In hun zoektocht naar extra rendement stellen actieve managers beleggers bloot aan alfarisico, het risico dat het resultaat van hun weddenschappen eerder negatief dan positief zal blijken te zijn. Een fondsbeheerder kan bijvoorbeeld denken dat de energiesector beter zal presteren dan de S&P 500 en de weging van haar portefeuille in deze sector zal vergroten. Als onverwachte economische ontwikkelingen ertoe leiden dat energieaandelen sterk dalen, zal de beheerder waarschijnlijk slechter presteren dan de benchmark, een voorbeeld van alfarisico.

De kosten van risico

In het algemeen geldt dat hoe meer een actief fonds en zijn beheerders tonen dat ze in staat zijn om alfa te genereren, hoe hoger de vergoedingen die zij beleggers doorgaans zullen aanrekenen voor blootstelling aan die hogere alfa-strategieën. Voor een puur passief vehikel zoals een indexfonds of een exchange-traded fund (ETF) betaalt u waarschijnlijk 1 tot 10 basispunten (bp) aan jaarlijkse beheerkosten, terwijl u voor een hedgefonds met een hoog octaangehalte complexe handelsstrategieën toepast. met hoge investeringsverplichtingen en transactiekosten, zou een belegger 200 basispunten aan jaarlijkse vergoedingen moeten betalen, plus 20% van de winst aan de manager teruggeven.

Het verschil in prijsstelling tussen passieve en actieve strategieën (of respectievelijk bèta-risico en alfarisico) moedigt veel beleggers aan om te proberen deze risico’s te scheiden (bijv. Om lagere vergoedingen te betalen voor het aangenomen bèta-risico en hun duurdere blootstellingen te concentreren op specifiek gedefinieerde alfakansen). Dit staat in de volksmond bekend als draagbare alfa, het idee dat de alfa-component van een totaal rendement los staat van de bètacomponent.

Een fondsbeheerder kan bijvoorbeeld beweren een actieve sectorrotatiestrategie te hebben om de S&P 500 te verslaan en, als bewijs, aantonen dat hij de index gemiddeld met 1,5% op jaarbasis heeft verslagen. Voor de belegger is die 1,5% van het extra rendement de waarde van de beheerder, de alfa, en de belegger is bereid hogere vergoedingen te betalen om dit te verkrijgen. De rest van het totale rendement, wat de S&P 500 zelf verdiende, heeft aantoonbaar niets te maken met het unieke vermogen van de manager. Portable alpha-strategieën gebruiken derivaten en andere tools om te verfijnen hoe ze de alfa- en bètacomponenten van hun blootstelling verkrijgen en betalen.