24 juni 2021 7:01

Alpha

Wat is Alpha

Alpha (α) is een term die bij beleggen wordt gebruikt om het vermogen van een beleggingsstrategie om de markt te verslaan, of het ‘voordeel’ ervan, te beschrijven. Alfa wordt daarom ook vaak ‘ excess return ‘ of ‘ abnormaal rendement ‘ genoemd, wat verwijst naar het idee dat markten efficiënt zijn en dat er dus geen manier is om systematisch rendementen te behalen die de brede markt als geheel overstijgen. Alpha wordt vaak gebruikt in combinatie met  bèta (de Griekse letter β), die de algehele volatiliteit  of het risico van de brede markt meet, ook wel bekend als systematisch marktrisico.

Alpha wordt in de financiële wereld gebruikt als een maatstaf voor de  prestaties en geeft aan wanneer een strategie, handelaar of portefeuillemanager erin is geslaagd om het marktrendement gedurende een bepaalde periode te verslaan. Alpha, vaak beschouwd als het  actieve rendement  van een investering, meet de prestaties van een investering ten opzichte van een marktindex of benchmark die wordt beschouwd als de beweging van de markt als geheel. Het extra rendement van een investering ten opzichte van het  rendement  van een referentie-index is de alfa van de investering. Alfa kan positief of negatief zijn en is het resultaat van actief beleggen. Bèta daarentegen kan worden verdiend door passief  indexbeleggen.

Belangrijkste leerpunten

 • Alpha verwijst naar extra rendement behaald op een investering boven het benchmarkrendement.
 • Actieve portefeuillemanagers proberen alfa te genereren in gediversifieerde portefeuilles, waarbij diversificatie bedoeld is om onsystematisch risico te elimineren.
 • Omdat alfa de prestatie van een portefeuille ten opzichte van een benchmark vertegenwoordigt, wordt het vaak beschouwd als de waarde die een portefeuillebeheerder toevoegt aan of aftrekt van het rendement van een fonds.
 • Jensen’s alpha houdt rekening met het Capital Asset Pricing Model (CAPM) en omvat een voor risico gecorrigeerde component in de berekening. 

Alpha begrijpen

Alpha is een van de vijf populaire technische beleggingsrisicoratio ‘s. De andere zijn bèta,  standaarddeviatieR-kwadraat en de  Sharpe-ratio. Dit zijn allemaal statistische metingen die worden gebruikt in de  moderne portefeuilletheorie (MPT). Al deze indicatoren zijn bedoeld om beleggers te helpen bij het bepalen van het risico-rendementsprofiel van een belegging.

Actieve portefeuillemanagers proberen alfa te genereren in gediversifieerde portefeuilles, waarbij diversificatie bedoeld is om onsystematisch risico te elimineren . Omdat alfa de prestatie van een portefeuille ten opzichte van een benchmark vertegenwoordigt, wordt het vaak beschouwd als de waarde die een portefeuillebeheerder toevoegt aan of aftrekt van het rendement van een fonds. Met andere woorden, alfa is het rendement op een investering dat niet het resultaat is van een algemene beweging in de grotere markt. Als zodanig zou een alfa van nul aangeven dat de portefeuille of het fonds perfect de referentie-index volgt en dat de beheerder geen toegevoegde waarde heeft toegevoegd of verloren heeft gegaan in vergelijking met de brede markt.

Het concept van alfa werd populairder met de komst van slimme bèta indexfondsen die zijn gekoppeld aan indexen zoals de Standard & Poor’s 500-index en de ‘Wilshire 5000 Total Market Index. Deze fondsen proberen de prestaties te verbeteren van een portefeuille die een gerichte subset van de markt.

Ondanks de grote wenselijkheid van alfa in een portefeuille, slagen veel indexbenchmarks erin om vermogensbeheerders het overgrote deel van de tijd te  verslaan. Mede als gevolg van een groeiend gebrek aan vertrouwen in traditionele financiële advisering als gevolg van deze trend, schakelen steeds meer beleggers over naar goedkope,  passieve  online adviseurs (vaak  roboadviseurs genoemd ) die het kapitaal van klanten uitsluitend of bijna uitsluitend in index -opsporingsfondsen, met als grondgedachte dat als ze de markt niet kunnen verslaan, ze er net zo goed bij kunnen aansluiten.

Bovendien, omdat de meeste “traditionele” financiële adviseurs een vergoeding vragen, wanneer men een portefeuille beheert en een alpha van nul haalt, vertegenwoordigt dit in feite een klein  nettoverlies  voor de belegger. Stel dat Jim, een financieel adviseur, 1% van de waarde van een portefeuille in rekening brengt voor zijn diensten en dat Jim gedurende een periode van 12 maanden een alpha van 0,75 wist te produceren voor de portefeuille van een van zijn klanten, Frank. Hoewel Jim inderdaad heeft bijgedragen aan de prestaties van Franks portefeuille, is de vergoeding die Jim in rekening brengt hoger dan de alfa die hij heeft gegenereerd, dus Franks portefeuille heeft een nettoverlies geleden. Voor beleggers benadrukt het voorbeeld het belang van het overwegen van vergoedingen in combinatie met rendementen en alfa.

De Efficient Market Hypothesis  (EMH) stelt dat marktprijzen te allen tijde alle beschikbare informatie bevatten en dat effecten dus altijd correct geprijsd zijn (de markt is efficiënt). Daarom is er volgens de EMH geen manier om systematisch te identificeren en te profiteren van misprijzen in de markt omdat ze niet bestaan. Als er verkeerde prijzen worden vastgesteld, worden deze snel weggeconcurreerd en zijn aanhoudende patronen van marktanomalieën waarvan kan worden geprofiteerd, vaak zeldzaam. Empirisch bewijs dat historische rendementen van actieve beleggingsfondsen vergelijkt met hun passieve benchmarks, geeft aan dat minder dan 10% van alle actieve fondsen in staat is om een ​​positieve alfa te verdienen over een periode van meer dan 10 jaar, en dit percentage daalt zodra belastingen en vergoedingen zijn betaald in overweging. Met andere woorden, alfa is moeilijk te verkrijgen, vooral na belastingen en toeslagen. Omdat het bèta-risico kan worden geïsoleerd door verschillende risico’s te diversifiëren en af ​​te dekken (wat verschillende transactiekosten met zich meebrengt), hebben sommigen voorgesteld dat alfa niet echt bestaat, maar dat het eenvoudigweg de compensatie vertegenwoordigt voor het nemen van een niet-afgedekt risico dat niet was geïdentificeerd of werd over het hoofd gezien.

Op zoek naar investering Alpha

Alpha wordt vaak gebruikt om actieve beleggingsfondsen te rangschikken, evenals alle andere soorten investeringen. Het wordt vaak weergegeven als een enkel getal (zoals +3,0 of -5,0), en dit verwijst doorgaans naar een percentage dat meet hoe de portefeuille of het fonds presteerde in vergelijking met de referentie-index waarnaar wordt verwezen (dwz 3% beter of 5% slechter).

Een diepere analyse van alfa kan ook ” Jensen’s alpha ” omvatten. De alpha van Jensen houdt rekening met de markttheorie van het Capital Asset Pricing Model ( CAPM ) en omvat een voor risico gecorrigeerde component in de berekening. Beta (of de bèta-coëfficiënt) wordt gebruikt in het CAPM, dat het verwachte rendement van een activum berekent op basis van zijn eigen specifieke bèta en het verwachte marktrendement. Alfa en bèta worden door investeringsmanagers samen gebruikt om rendementen te berekenen, te vergelijken en te analyseren.

Het hele beleggingsuniversum biedt een breed scala aan effecten, beleggingsproducten en adviesopties die beleggers kunnen overwegen. Verschillende marktcycli hebben ook invloed op de alfa van beleggingen in verschillende activaklassen. Dit is de reden waarom risico-rendementsstatistieken belangrijk zijn om te overwegen in combinatie met alfa.

Voorbeelden

Dit wordt geïllustreerd in de volgende twee historische voorbeelden van een vastrentende ETF en een aandelen-ETF:

De iShares Convertible Bond ETF ( converteerbare obligaties een veel risicovoller profiel hebben dan gewone obligaties.

Het WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund (DGRW ) is een aandelenbelegging met een hoger marktrisico die ernaar streeft te beleggen in dividendgroei-aandelen. Zijn belangen volgen een aangepaste index, de WisdomTree US Quality Dividend Growth Index. Het had een driejarige standaarddeviatie op jaarbasis van 10,58%, hoger dan de ICVT. Het rendement op jaarbasis vanaf 15 november 2017 was 18,24%, wat ook hoger was dan de S&P 500 met 14,67%, dus het had een alpha van 3,57% in vergelijking met de S&P 500. Maar nogmaals, de S&P 500 is misschien niet de juiste maatstaf voor deze ETF, aangezien dividendbetalende groeiaandelen een heel bijzondere subset van de algemene aandelenmarkt zijn, en misschien niet eens de 500 meest waardevolle aandelen in Amerika omvat.

Het bovenstaande voorbeeld illustreert het succes van twee fondsbeheerders bij het genereren van alfa. Er zijn echter aanwijzingen dat Statistieken tonen aan dat 83% van de actieve fondsen in de VS de afgelopen tien jaar niet voldoen aan de door hen gekozen benchmarks. Deskundigen schrijven deze trend toe aan vele oorzaken, waaronder:

 • De groeiende expertise van financiële adviseurs
 • Vooruitgang in  financiële technologie  en software waarover adviseurs beschikken
 • Door de groei van internet worden potentiële investeerders steeds meer kans geboden om op de markt te komen
 • Een steeds kleiner deel van de beleggers dat risico neemt in hun portefeuilles, en
 • De groeiende hoeveelheid geld die wordt geïnvesteerd in het nastreven van alpha

Alpha-overwegingen

Hoewel alfa de ‘heilige graal’ van beleggen wordt genoemd en als zodanig veel aandacht krijgt van zowel investeerders als adviseurs, zijn er een aantal belangrijke overwegingen waarmee men rekening moet houden bij het gebruik van alfa.

 1. Een basisberekening van alfa trekt het totale rendement van een investering af van een vergelijkbare benchmark in zijn activacategorie. Deze alfaberekening wordt voornamelijk alleen gebruikt tegen een vergelijkbare benchmark van de activacategorie, zoals vermeld in de bovenstaande voorbeelden. Daarom meet het niet de outperformance van een aandelen-ETF ten opzichte van een vastrentende benchmark. Deze alfa kan ook het beste worden gebruikt bij het vergelijken van de prestaties van vergelijkbare beleggingen in activa. De alfa van de aandelen-ETF, DGRW, is dus niet relatief vergelijkbaar met de alfa van de vastrentende ETF, ICVT.
 2. Sommige verwijzingen naar alfa verwijzen mogelijk naar een meer geavanceerde techniek. Jensen’s alpha houdt rekening met CAPM-theorie en risicogecorrigeerde maatregelen door gebruik te maken van de risicovrije rente en bèta.

Bij het gebruik van een gegenereerde alfaberekening is het belangrijk om de betrokken berekeningen te begrijpen. Alpha kan worden berekend met behulp van verschillende indexbenchmarks binnen een activaklasse. In sommige gevallen is er mogelijk geen geschikte reeds bestaande index, in welk geval adviseurs algoritmen  en andere modellen kunnen gebruiken om een ​​index te simuleren voor vergelijkende alfaberekeningsdoeleinden.

Alfa kan ook verwijzen naar het abnormale rendement op een  effect  of portefeuille dat hoger is dan wat zou worden voorspeld door een  evenwichtsmodel  zoals CAPM. In dit geval kan een CAPM-model erop gericht zijn het rendement voor investeerders op verschillende punten langs een efficiënte grens in te schatten. De CAPM-analyse zou kunnen schatten dat een portefeuille 10% zou moeten verdienen op basis van het risicoprofiel van de portefeuille. Als de portefeuille daadwerkelijk 15% verdient, zou de alfa van de portefeuille 5,0 of + 5% zijn ten opzichte van wat was voorspeld in het CAPM-model.